Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian tulos vuodelta 2018 oli hyvä. Yhtiön liikekustannussuhde parani edellisiin vuosiin verrattuna. Sijoitustoiminnan tuotot jäivät haastavasta markkinaympäristöstä johtuen vertailu vuotta alhaisemmaksi.

Henki-Fennia on Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian tytäryhtiö 100 prosentin omistusosuudella.

Vakuutustoiminta

Henki-Fennian kokonaismaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta oli 164,1 miljoonaa euroa (166,7 milj. euroa). Yhtiön maksutulosta henkivakuutuksia oli 129,9 miljoonaa euroa (132,2 milj. euroa) ja eläkevakuutuksia 34,2 miljoonaa euroa (34,4 milj. euroa). Sijoitussidonnaisten vakuutusten maksutulo oli 126,6 miljoonaa euroa (126,9 milj. euroa) ja niiden osuus yhtiön maksutulosta oli 77 prosenttia (76 %). Maksutulo jatkuvamaksuisista vakuutuksista oli 54,2 miljoonaa euroa (53,9 milj. euroa) ja sen osuus kokonaismaksutulosta oli 33 prosenttia (32 %).

Maksetut korvaukset olivat 95,5 miljoonaa euroa (104,4 milj. euroa). Takaisinostoja oli 44,8 miljoonaa euroa (47,4 milj. euroa). Säästösummien takaisinmaksut olivat 3,1 miljoonaa euroa (5,5 milj. euroa). Eläkkeitä maksettiin 37,8 miljoonaa euroa (36,2 milj. euroa) ja kuolemantapaus- ja työkyvyttömyyssummia 5,8 miljoonaa euroa (11,4 milj. euroa).

Liikekulut olivat 14,8 miljoonaa euroa (14,8 milj. euroa). Yhtiön liikekustannussuhde oli 90,2 prosenttia (92,1 %), kun tunnusluvussa huomioidaan sijoitussidonnaisen vakuutuksen sijoituskohteina olevien rahastojen palkkiotuotot.

Yhtiön tulokseen sidottujen vakuutussäästöjen kokonaistuottotaso vaihteli vuonna 2018
0,6–4,5 prosentin välillä riippuen vakuutuslajista ja vuosineljänneksestä. Myönnetyt asiakashyvitykset olivat 0,9 miljoonaa euroa, joista 0,9 miljoonaa euroa rahoitettiin aikaisemmin muodostunutta tulevien lisäetujen vastuuta käyttämällä.

Sijoitustoiminta

Yhtiön sijoitustuotto käyvin arvoin oli 17,8 miljoonaa euroa (24,8 milj. euroa), ollen 2,4 prosenttia (3,3 %) sijoitetulle pääomalle. Yhtiön tulokseen kirjattu sijoitusten nettotuotto oli 39,4 miljoonaa euroa negatiivinen (70,7 milj. euroa positiivinen), josta sijoitussidonnaisten vakuutusten negatiivisen nettotuoton osuus oli 58,3 miljoonaa euroa (54,5 milj. euroa positiivinen).

Sijoitusten käypä arvo oli vuoden lopussa 761 miljoonaa euroa (767 milj. euroa). Joukkolainojen ja pitkän koron rahastosijoitusten osuus sijoituskannasta oli 46 prosenttia sekä rahamarkkina-sijoitusten ja talletusten osuus 28 prosenttia. Osakkeiden, osakerahastosijoitusten ja pääoma-rahastojen osuus oli 12 prosenttia, kiinteistösijoitusten osuus 13 prosenttia sekä lainasaamisia ja muita sijoituksia yhden prosentin osuus. Sijoitussidonnaisten vakuutusten katteena olevat varat kasvoivat ollen 1 027 miljoonaa euroa (1018 milj. euroa).


Henki-Fennian sijoituskannan jakauma 31.12.2018: 761 milj. euroa (767 milj. euroa)

Sarake 1
Joukkovelkakirjalainat45,5
Muut rahoitusmarkkinavälineet28,4
Osakkeet ja osuudet12,2
Kiinteistösijoitukset12,9
Muut sijoitukset1,0

Liitännäistoiminta

Fennia Varainhoito Oy:llä on Finanssivalvonnan lupa toimia vaihtoehtorahastojen hoitajan edustajana. Tämä toimilupa mahdollistaa Fennia Varainhoidon toimimisen sen hallinnoimien vaihtoehtorahastojen varainhoitajana ja selvitysyhteisönä. Henki-Fennia on tehnyt yhtiöjärjestykseensä Finanssivalvonnan hyväksymät muutokset, jotka mahdollistavat edellä mainitun toiminnan.

Tulos

Yhtiön liikevoitto oli 24,2 miljoonaa euroa (22,3 milj. euroa) ja konsernin liikevoitto 23,1 miljoonaa euroa (20,4 milj. euroa). Yhtiö on purkanut aiemmin tehtyä korkotäydennystä 10,4 miljoonaa euroa ja tulevien lisäetujen vastuuta 0,9 miljoonaa euroa. Vertailuvuoden tuloksesta siirrettiin vastuuvelkaan tulevien lisäetujen vastuuta 3,8 miljoonaa euroa. Korkotäydennysvastuun määrä oli vuoden 2018 lopussa 114,7 miljoonaa euroa.

Yritysjohto ja henkilöstö

Kertomusvuonna Henki-Fennian hallitukseen kuuluivat 1.10.2018 saakka konserninjohtaja Antti Kuljukka (puheenjohtaja), filosofian tohtori Matti Ruohonen (varapuheenjohtaja), filosofian maisteri Juha-Pekka Halmeenmäki sekä varatoimitusjohtaja Seppo Rinta. 1.10.2018 jälkeen hallitukseen kuuluivat konserninjohtaja Antti Kuljukka (puheenjohtaja), filosofian tohtori Matti Ruohonen (varapuheenjohtaja), filosofian maisteri Juha-Pekka Halmeenmäki sekä aktuaarijohtaja Simo Sarvamaa.

Hallitus piti kertomusvuoden aikana yhteensä 11 kokousta. Jäsenten läsnäoloprosentti oli 94 prosenttia.

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Alexander Schoschkoff.

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2018 keskimäärin 56 henkilöä (52).

Palkitseminen

Palkitsemisen lähtökohtana Fennia-konsernissa on kannustava, oikeudenmukainen, kohtuullinen sekä konsernin ja konserniyhtiöiden lyhyen ja pitkän tähtäimen etujen mukainen johdon ja henkilöstön palkitseminen. Palkitsemisjärjestelmät perustuvat ennalta määriteltyjen, konsernin strategisista tavoitteista johdettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi konsernille on laadittu palkitsemisperiaatteet (ml. palkkapolitiikka). Fennia-konsernin periaateasiakirjoissa määritellään kaikkien fennialaisten palkan ja palkkioiden määräytymisen periaatteet. Fenniassa palkitsemisperiaatteet ja palkkapolitiikka nähdään kokonaisuutena, johon vaikuttavat mielenkiintoisen ja riittävän haastavan tehtäväkentän lisäksi hyvä johtaminen, henkilöstöedut ja rahallinen palkitseminen. Palkitsemisperiaatteista ja palkkapolitiikasta selviää myös se, miten jokainen fennialainen voi itseään ja omaa toimintaansa kehittämällä vaikuttaa palkkakehitykseensä ja mitkä ovat palkka- ja palkkioasioihin liittyvät vastuut yhtiössä.

Palkitsemisjärjestelmien rakentamisessa ja kehittämisessä huomioidaan konsernin sekä yhtiön liiketoimintastrategia, tavoitteet ja arvot ja yhtiön pitkän aikavälin etu, riskienhallinta, yhtiön liiketoiminnan jatkuvuus ja harjoittaminen ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmissä on mm. ennalta määrätyt palkkiomaksimit, jotka rajoittavat palkkion enimmäismäärän ja force majeure -ehto, joka antaa hallitukselle oikeuden järjestelmien muuttamiseen kesken kauden, jos yhtiön taloudellinen asema on vaarantunut taikka olosuhteet ovat muutoin muuttuneet merkittävästi. Palkkioista päätettäessä noudatetaan "yhden yli" -periaatetta eli päätöksentekijänä palkitsemisasioissa on pääsääntöisesti palkittavan henkilön esimiehen esimies.

Konsernirakenne

Henki-Fennia myi 100% omistamansa Fennia Varainhoito Oy:n koko osakekannan 1.4.2018 toteutetulla konsernin sisäisellä kaupalla Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennialle. Fennia Varainhoito on yhdistelty Henki-Fennian konsernitilinpäätökseen tilikauden kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta.

Henki-Fennian konserniin kuului tilikauden päättyessä kaksitoista yhtiön täysin omistamaa kiinteistöyhtiötä.

Riskien- ja vakavaraisuudenhallinta

Henki-Fennian riskienhallinnan perustana toimii Fennian konserniyhtiöiden hallituksissa vahvistetut riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan periaatteet. Riskienhallintajärjestelmän ohjausmalli perustuu ns. kolmen puolustuslinjan malliin, jota on tarkemmin kuvattu riskienhallintaa koskevassa liitetiedossa.

Riskien- ja vakavaraisuuden hallintaa koskevien tehtävien valmistelua, ohjaamista, koordinointia ja tiedon välittämistä varten konsernissa toimii riskienhallinnan johtoryhmä. Vakuutusyhtiöiden taseen hallintaa varten on perustettu konsernitasoinen ALCO-komitea.

Sijoitustoiminta perustuu yhtiön hallituksen hyväksymään ALM-suunnitelmaan, jossa määritellään muun muassa sijoitusallokaatio ja sijoitustoiminnan käytännön toimijoiden vastuut ja valtuudet. Sijoitusallokaatiota määrättäessä otetaan huomioon yhtiön riskinkantokyky.

Riskeistä sekä riskien- ja vakavaraisuuden hallinnasta on laadittu tilinpäätöksen liitetieto, jossa on selvitetty Henki-Fennian merkittävimmät riskit sekä riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan yleiset periaatteet.

Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus

Henki-Fennian vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus julkaistaan viimeistään 3.6.2019 Fennian verkkosivuilla.

Näkymät alkaneella tilikaudella

Odotamme tuloksen vuonna 2019 olevan samalla tai paremmalla tasolla kuin vuonna 2018. Tulos on kuitenkin riippuvainen pääomamarkkinoiden kehityksestä, koska suuri osa yhtiön vakuutusmaksutuotoista ovat sidottuja vakuutussäästöjen määrän kehitykseen. Sijoitustoiminnan tuotot jäänevät matalammiksi kuin vuonna 2018.