Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian tulos vuonna 2018 oli epätyydyttävä. Riskisuhde toteutui erittäin hyvänä, vaikka heikkenikin hieman vertailuvuoteen verrattuna. Viimeisen kuuden vuoden aikajaksolla saavutettu riskisuhde oli toiseksi paras. Sijoitusmarkkinat olivat haastavat ja epävarmuus etenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä näkyy tuloksessa.

Fennia osti koko Folksam Vahinkovakuutus osakeyhtiön osakekannan 27.11.2018. Kaupan myötä Fennia saavuttaa lisää vahinkovakuutuksen maksutuloa arviolta noin 70 milj. euroa, sekä merkittäviä toimintakulujen skaalaetuja toimintojen integroimisen jälkeen (Folksamin toimintakulut vuonna 2018 olivat 28,0 milj. euroa).

Folksam Vahinkovakuutus tullaan sulauttamaan Fennia konsernin emoyhtiöön arviolta toukokuussa 2019. Fennia maksoi Folksam Vahinkovakuutuksesta 106 milj. eur ja siitä kirjautui konserniin liikearvoa 74 milj. euroa. Liikearvo poistetaan kymmenessä vuodessa. Folksam Vahinkovakuutuksen tuloksesta vuoden 2018 osalta yhdistetään konsernitulokseen vain joulukuun 2018 osuus. Täten kaupan vaikutus vuoden 2018 konsernitulokseen on vähäinen. Osana Folksam Vahinkovakuutus Oy:n integroitumista yhtiön nimi vaihtui 27.2.2019 Fennia Skadeförsäkring Ab:ksi.

Vakuutustoiminta

Fennian vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta oli 383 miljoonaa euroa (394 milj. euroa). Ensivakuutuksen maksutulo aleni 382,3 miljoonaan euroon (393,3 milj. euroa). Tulevan jälleenvakuutuksen maksutulo oli 0,5 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa). Luottotappiot olivat 1,4 miljoonaa euroa (1,4 milj. euroa).

Tilivuonna toteutettiin vastuuvelkaperusteiden muutoksia maltillisesti. Korvaustoiminnan hoitokulujen varausta kasvatettiin noin 2,2 miljoonaa euroa. Liikennevakuutuksen kollektiivivarausta laskettiin 1 miljoonalla eurolla. Vastuuvelka nousi perustemuutosten takia siis 1,2 miljoonaa euroa. Vahinkosuhteeseen perustemuutoksilla oli 0,3 prosenttiyksikön korottava vaikutus.

Yhtiön liikekulut olivat 100 miljoonaa euroa (100 milj. euroa). Yhtiön yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 99,7 prosenttia (96,6 %). Yhtiön yhdistetty kulusuhde ilman laskuperustemuutoksia oli 99,4 prosenttia (93,6 %), josta vahinkojen osuus (riskisuhde) oli 63,3 prosenttia (61,4 %) ja liikekulujen sekä korvausten käsittelykulujen osuus (toimintakulusuhde) oli 36,0 prosenttia (32,2 %).

Tilinpäätöksessä vakuutusliikkeen tulokseen sisältyy Folksam Vahinkovakuutus osakeyhtiön transaktioon liittyviä kertaluonteisia kuluja 1,1 milj. euroa, jotka heikensivät hieman yhtiön yhdistettyä kulusuhdetta.

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulo laski 75 miljoonaan euroon (82 milj. euroa). Lajin kannattavuus säilyi samalla tasolla kuin edellisvuonna ja vahinkosuhde oli 73 prosenttia. Muun tapaturma- ja sairausvakuutuksen maksutulo pieneni 2 prosenttia 43 miljoonaan euroon (44 milj. euroa). Lajin vahinkosuhde jatkoi heikentymistä jo toista vuotta peräkkäin päätyen 89 prosenttiin (81 %).

Liikennevakuutuksen maksutulo aleni 65 miljoonaan euroon (67 milj. euroa). Liikennevakuutuslain uudistamista seuranneesta hintakilpailusta johtuva maksutulon pienentyminen jatkui vielä tilivuonna. Yhtiö menestyi vakuutuskappaleiden osalta hyvin kannan kasvaessa maltillisesti. Kiristyneestä kilpailusta huolimatta lajin vahinkosuhde oli edelleen erittäin hyvä 57 prosenttia (55 %). Liikennevakuutuksen kannan hyvän kehityksen myötä vapaaehtoisen autovakuutuksen maksutulo kasvoi 73 miljoonaan euroon (71 milj. euroa). Toisin kuin liikennevakuutuksen kohdalla autovakuutuksen tulos oli heikko. Vahinkosuhde huononi selvästi 84 prosenttiin (77 %).

Palo- ja muiden omaisuusvakuutusten maksutulo laski 4 prosenttia 85 miljoonaan euroon (89 milj. euroa). Lasku selittyi yritysvakuutusten maksutulon laskulla. Kotivakuutuksen osalta maksutulo oli suurin piirtein edellisen vuoden tasolla. Lajiryhmän kannattavuus parani 75 prosenttiin (78 %). Vuosi oli suurvahinkojen osalta yhtiölle suotuisa.


Sijoitustoiminta

Yhtiön sijoitustuotto käyvin arvoin oli 28 miljoonaa euroa (79 milj. euroa) ollen 1,6 prosenttia (4,7 %) sijoitetulle pääomalle. Tytäryhtiö Henki-Fennian käyvän arvon korotus oli 26 milj. euroa. Yhtiön tulokseen kirjatut sijoitusten nettotuotot olivat 0,5 miljoonaa euroa (59 milj. euroa). Yhtiön tulokseen kirjattujen sijoitusten nettotuottojen muutos johtui pääosin valuuttajohdannaisten tappiosta 12 milj. eur (voitto 19,6 milj. euroa) sekä vertailuvuonna tehtyjen kiinteistökauppojen myyntivoitoista (19,7 milj. euroa).

Yhtiön sijoitusten käypä arvo oli vuoden lopussa 1 721 miljoonaa euroa (1 706 milj. euroa). Joukkolainojen ja pitkän koron rahastosijoitusten osuus sijoituskannasta oli 21 prosenttia sekä rahamarkkinasijoitusten ja talletusten osuus 22 prosenttia. Osakkeiden, osakerahastosijoitusten ja pääomarahastojen osuus oli 27 prosenttia, kiinteistösijoitusten 26 prosenttia ja muita sijoituksia oli 4 prosenttia.

Fennian sijoituskannan jakauma 31.12.2018 1 721 (1 706) miljoonaa euroa

Sijoitustoiminnan tuottoprosentti 1,6 % (4,7 %)
Sarake 1
Joukkovelkakirjalainat21,1
Kiinteistösijoitukset25,7
Osakkeet ja osuudet26,7
Muut rahoitusmarkkinavälineet22,3
Muut sijoitukset4,2

Tulos

Yhtiön liiketappio oli 7,8 miljoonaa euroa (liikevoitto 61,2 milj. euroa). Vakuutustekninen tulos heikkeni hieman vertailuvuoteen verrattuna vakuutusmaksutuottojen laskiessa korvauskuluja enemmän. Liikevoiton alenemiseen vaikutti erityisesti vertailuvuotta alemmat sijoitusten tuotot.

Yhtiön tasoitusmäärä kasvoi 24 miljoonalla eurolla 336 miljoonaan euroon (312 milj. euroa).

Yritysjohto ja henkilöstö

Kertomusvuonna Fennian hallitukseen kuuluivat jäseninä teollisuusneuvos Mikael Ahlbäck (puheenjohtaja), kauppaneuvos Matti Pörhö (varapuheenjohtaja), oikeustieteen lisensiaatti Jussi Järventaus, toimitusjohtaja Lars Koski, professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Jyrki Mäkynen, toimitusjohtaja Timo Salli ja hallituksen varapuheenjohtaja Paul Stucki.

Hallitus piti kertomusvuoden aikana yhteensä 11 kokousta. Jäsenten läsnäoloprosentti oli 94 prosenttia.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut konsernijohtaja Antti Kuljukka.

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2018 keskimäärin 859 henkilöä (892).

Palkitseminen

Palkitsemisen lähtökohtana Fennia-konsernissa on kannustava, oikeudenmukainen, kohtuullinen sekä konsernin ja konserniyhtiöiden lyhyen ja pitkän tähtäimen etujen mukainen johdon ja henkilöstön palkitseminen. Palkitsemisjärjestelmät perustuvat ennalta määriteltyjen, konsernin strategisista tavoitteista johdettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi konsernille on laadittu palkitsemisperiaatteet (palkkapolitiikka). Fennia-konsernin palkkapolitiikassa määritellään kaikkien fennialaisten palkan ja palkkioiden määräytymisen periaatteet. Fenniassa palkkapolitiikka nähdään kokonaisuutena, johon vaikuttavat mielenkiintoisen ja riittävän haastavan tehtäväkentän lisäksi hyvä johtaminen, henkilöstöedut ja rahallinen palkitseminen. Palkkapolitiikasta selviää myös se, miten jokainen fennialainen voi itseään ja omaa toimintaansa kehittämällä vaikuttaa palkkakehitykseensä ja mitkä ovat palkka- ja palkkioasioihin liittyvät vastuut yhtiössä.

Palkitsemisperiaatteiden mukaisesti palkitseminen on rakennettu epätervettä riskinottoa estävällä tavalla. Palkitsemisjärjestelmissä on mm. ennalta määrätyt palkkiomaksimit, jotka rajoittavat palkkion enimmäismäärän ja force majeure -ehto, joka antaa hallitukselle oikeuden järjestelmien muuttamiseen kesken kauden, jos yhtiön taloudellinen asema on vaarantunut taikka olosuhteet ovat muutoin muuttuneet merkittävästi. Palkkioista päätettäessä noudatetaan "yhden yli" -periaatetta eli päätöksentekijänä palkitsemisasioissa on pääsääntöisesti palkittavan henkilön esimiehen esimies.

Konsernirakenne

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian konsernitilinpäätökseen yhdistellään yhtiön 100 prosenttisesti omistama Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia alakonsernitilinpäätöksen perusteella.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia osti 1.4.2018 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennialta konsernin sisäisellä kaupalla Fennia Varainhoito Oy:n koko osakekannan. Fennia Varainhoidolla on Finanssivalvonnan myöntämä lupa toimia vaihtoehtorahastojen hoitajan edustajana. Lupa mahdollistaa yhtiön toimimisen sen hallinnoimien vaihtoehtorahastojen varainhoitajana ja selvitysyhteisönä. Fennia Varainhoito Oy on yhdistelty Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian konsernitilinpäätökseen. Konsernitilinpäätökseen yhdistellään lisäksi Fennia Varainhoito Oy:n 23.4.2018 perustettu tytäryhtiö Fennia Kiinteistökehitys Oy, josta Fennia Varainhoito Oy:n omistusosuus on 70 prosenttia.

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia osti Folksam Vahinkovakuutus Oy:n koko osakekannan 27.11.2018 toteutetulla kaupalla. Folksam Vahinkovakuutus Oy on yhdistelty konsernitilinpäätökseen tilikauden viimeisen kuukauden ajalta.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty eFennia Oy, josta Fennian omistusosuus on 20 prosenttia ja äänioikeus 63,6 prosenttia sekä 9.2.2018 perustettu, Fennian 100 prosenttisesti omistama Fennia-palvelu Oy.

Konserniin kuului vuoden 2018 lopussa lisäksi 26 kiinteistöyhtiötä, joista kaksitoista kuului Henki-Fennian muodostamaan alakonserniin. Konserniin on myös yhdistelty osakkuusyhtiönä Uudenmaan Pääomarahasto Oy.

Konsernitilinpäätös

Konsernin henkivakuutustoiminnan liikevoitto oli 24 miljoonaa euroa (21 milj. euroa). Henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 164 miljoonaa euroa (167 milj. euroa). Maksetut korvaukset olivat 96 miljoonaa euroa (104 milj. euroa). Henkivakuutustoiminnan liikekulut olivat 15 miljoonaa euroa (15 milj. euroa). Liikekustannussuhde (kuormitustulosta) oli 101,9 prosenttia (103,6 %).

Henki-Fenniassa purettiin aiemmin tehtyä korkotäydennystä 10,4 miljoonalla eurolla ja tulevien lisäetujen vastuuta 0,9 miljoonalla eurolla.

Fennia Varainhoidon kannattavuus parani ja yhtiön liikevoitto oli 1,5 miljoonaa euroa (1,0 milj. euroa). Yhtiön hallinnoima asiakasvarallisuus kasvoi 10 prosenttia ollen 3,1 miljardia euroa (2,9 mrd. euroa), josta konsernin sisäistä varallisuutta oli 2,5 miljardia euroa.

Folksam Vahinkovakuutuksen liiketappio oli 12,4 miljoonaa euroa (liikevoitto 4,5 milj. euroa). Vakuutusmaksutulo oli 71,6 miljoonaa euroa (74,6 milj. euroa) ja maksetut korvaukset olivat 66,0 miljoonaa euroa (53,8 milj. euroa). Yhtiö alensi omassa tilinpäätöksessään vastuuvelan diskonttauksessa käytettyä laskuperustekorkoa 1,5 prosenttiin (2,0 %), mikä kasvatti yhtiön korvausvastuuta 6,2 miljoonaa euroa.

Folksamin liikekulut olivat 19,6 miljoonaa euroa (19,7 milj. euroa). Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 117,6 prosenttia (96,5 %). Yhdistetty kulusuhde ilman laskuperustemuutoksia oli 108 prosenttia.

Folksamin tilinpäätöstiedot yhdistellään Fennian konsernitilinpäätökseen yhden kuukauden osalta.

Konsernin liiketappio oli 1 miljoonaa euroa (liikevoitto 82 milj. euroa). Liikevoiton heikkeneminen johtui pääosin sijoitustoiminnan alhaisemmista tuotoista sekä vakuutusteknisen katteen heikkenemisestä. Tytäryhtiöiden tulokset paranivat hieman vertailuvuoteen verrattuna. Tulokseen kirjatut sijoitusten nettotuotot olivat -53 miljoonaa euroa (128 milj. euroa), josta sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus oli -58 miljoonaa euroa (55 milj. euroa). Konsernin sijoitusten tuotto sijoitetulle pääomalle oli 0,2 prosenttia.

Konsernin vapaa oma pääoma oli 309 miljoonaa euroa (329 milj. euroa).

Riskien- ja vakavaraisuudenhallinta

Fennian konsernin riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan perustana toimii konserniyhtiöiden hallituksissa vahvistetut riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan periaatteet. Fennia-konsernissa riskienhallinnalla tarkoitetaan koordinoituja strategioita, prosesseja, periaatteita ja toimenpiteitä, joilla konserniin ja konserniyhtiöihin kohdistuvat riskit tunnistetaan, mitataan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan. Vakavaraisuuden hallinnalla puolestaan tarkoitetaan strategioita, prosesseja, periaatteita ja toimenpiteitä, joilla ohjataan ja määritetään konserniyhtiöiden ja konsernin riskinkantokyky, riskinottohalukkuus ja riskinsietokyky sekä keskeisten riskien rajoitukset.

Riskienhallintajärjestelmän ohjausmalli perustuu ns. kolmen puolustuslinjan malliin, jota on tarkemmin kuvattu riskienhallintaa koskevassa liitetiedossa. Riskien- ja vakavaraisuuden hallintaa koskevien tehtävien valmistelua, ohjaamista, koordinointia ja tiedon välittämistä varten konsernissa toimii riskienhallinnan johtoryhmä. Vakuutusyhtiöiden taseen hallintaa varten on perustettu konsernitasoinen ALCO-komitea.

Sijoitustoiminta perustuu yhtiöiden hallituksissa hyväksyttyihin ALM-suunnitelmiin, joissa määritellään muun muassa sijoitusallokaatio ja sijoitustoiminnan käytännön toimijoiden vastuut ja valtuudet. Sijoitusallokaatioita määrättäessä otetaan huomioon yhtiöiden riskinkantokyky.

Riskeistä sekä riskien- ja vakavaraisuuden hallinnasta on laadittu tilinpäätöksen liitetieto, jossa on selvitetty Fennia-konsernin merkittävimmät riskit sekä riskien- ja vakavaraisuuden hallinnan yleiset periaatteet.

Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista

Fennia julkaisee erillisen selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista. Kertomus julkaistaan Fennian verkkosivuilla www.fennia.fi.

Yhteiskuntavastuuraportti

Fennia julkaisee erillisen yhteiskuntavastuuraportin. Raportti julkaistaan Fennian verkkosivuilla www.fennia.fi.

Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus

Fennian, Henki-Fennian, Fennia Vahinkovakuutuksen ja Fennia konsernin vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevat kertomukset julkaistaan viimeistään 3.6.2019 Fennian verkkosivuilla www.fennia.fi.


Näkymät alkaneella tilikaudella

Fennia-konserniin kuuluvan vahinkovakuutusliiketoiminnan arvioidaan vuonna 2019 raportoivan yhdistetyn kulusuhteen joka on hieman vertailuvuotta 2018 heikompi. Tähän vaikuttaa pääosin Folksamin toimintojen integroimisesta johtuvat kulut. Henkivakuutuksen tuloksen vuonna 2019 arvioidaan olevan vertailuvuoden mukainen. Varainhoidon merkitys tulokseen tulee säilymään pienenä.

Sijoitustoiminnan tuloksen uskotaan olevan maltillinen, mutta toteuma voi poiketa merkittävästi arvioidusta mikäli markkinatilanteen näkymät muuttuvat.

Fennia käynnisti 11.3.2019 yhteistoimintaneuvottelut. Neuvottelujen tarkoitus on uudelleen organisoida vahinkovakuuttamisen liiketoiminnot, luopua päällekkäisistä toiminnoista sekä yhtenäistää toimintamalleja.