Verkställande direktörens översikt

Fennia Liv hade ett resultatrikt år

HFÅr 2017 var det 19:e verksamhetsåret för Fennia Liv. Resultatet var bra och utvecklingen av affärsverksamheten måttlig. Mätt i belastningsinkomst ökade affärsverksamhetens intäkter med över 10 procent jämfört med föregående år, och bolagets omkostnadsprocent förbättrades till bästa nivå jämfört med de tio föregående verksamhetsåren.

Bolagets solvens har förbättrats avsevärt under de två senaste åren och SCR-kvoten, som beskriver solvensen, var vid årsskiftet över 200 procent, som kan anses vara en stark siffra. Å andra sidan möjliggör det nuvarande solvensramverket lägre placeringsrisktagande än tidigare och den historiskt låga räntenivån framhäver fortfarande dess påverkan på avkastningar som fås från placeringar av Fennia Livs balans.

Fennia Livs affärsverksamhet omfattar frivilliga liv-, pensions- och sparförsäkringar samt försäkringsmässig kapitalförvaltning som en del av Fenniakoncernens tjänsteutbud. Försäkringssparandet ökade trots att den totala premieinkomsten var klart lägre än under föregående år på grund av sämre försäljning av fondförsäkringar – ett tecken på att den starka tillväxten inom produkterna i fråga mattats av.

Den positiva ekonomiska utvecklingen i Finland förväntas återspeglas i Fennia Livs affärsverksamhet. Under 2017 förnyades Fenniakoncernens struktur, och förnyelsen förväntas öka försäljningen av Fennia Livs produkter på initiativ av Fenniakoncernen.

Oron på kapitalmarknaden, som började i början av året, väntas fortsätta och den rådande låga räntenivån påverkar innevarande års placeringsavkastningar. Den pågående skatteutredningen, som beräknas bli färdig efter det första kvartalet, fruktas minska efterfrågan på framtida placerings- och sparförsäkringar, som ökat mest av bolagets produkter de senaste åren.

Vid utgången av 2017 lanserades koncernstrategin för 2018–2022, där de strategiska målen är tillväxt inom företagskunder, effektiv skötsel av privathushållskunder, personalens förmåga till förnyelse och upprätthållande av bra solvens. Kunders behov och beteende förändras i och med utvecklad teknologi och förändringar i befolkningsstrukturen samt på grund av att företagens verksamhet förändras och globaliseras. Att kunna svara på dessa utmaningar är en förutsättning för kontinuerlig verksamhet.

Fennia Livs huvudmål under strategiperioden kommer att vara att öka affärsverksamhetens volym, öka belastningsinkomsten och förbättra driftskostnadsprocenten avsevärt. Syftet är att trygga bolagets priskonkurrenskraft nu och i framtiden.

För att nå målet krävs att vi lyckas öka verksamhetens volym och att processerna effektiveras ytterligare genom automatisering. Med digitalisering strävar vi också efter att svara på kundernas efterfrågan på att uträtta ärenden på nätet och kundservice på nätet. Under innevarande år lanseras nya webbtjänster.

Till slut ett ödmjukt tack till våra kunder för vilkas behov vi finns till. Vår vision är att erbjuda den bästa kundupplevelsen. För att lyckas måste vi jobba stenhårt. Vår personal och förvaltning förtjänar ett tack både för en utmärkt arbetsinsats och för ett utmärkt samarbete under det gångna året.

 

Alexander Schoschkoff
verkställande direktör