Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse

Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv redovisade ett gott resultat för 2017. Bolagets omkostnadsprocent förbättrades jämfört med tidigare år. Placeringsintäkterna var lägre än året förut men på god nivå i det utmanande marknadsläget.

Fennia Liv är ett helägt dotterbolag till Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia.

Försäkringsverksamhet

Fennia Livs totala premieinkomst utan avdrag för återförsäkrares andel sjönk till 166,7 miljoner euro (207,1 mn euro). Av bolagets premieinkomst var 132,2 miljoner euro (170,2 mn euro) livförsäkringar och 34,4 miljoner euro (36,8 mn euro) pensionsförsäkringar. Premieinkomsten från fondförsäkringar sjönk till 126,9 miljoner euro (165,0 mn euro) och utgjorde 76 procent (80 %) av bolagets premieinkomst. Premieinkomsten från försäkringar med fortlöpande premie var 53,9 miljoner euro (57,0 mn euro) och dess andel av den totala premieinkomsten var 32 procent (28 %).

Utbetalda ersättningar ökade till 104,4 miljoner euro (90,7 mn euro). Återköp uppgick till 47,4 miljoner euro (40,4 mn euro). Återbetalningar av sparbelopp utgjorde 5,5 miljoner euro (6,4 mn euro). Sammanlagt 36,2 miljoner euro (34,6 mn euro) utbetalades i pensioner och 11,4 miljoner euro (5,1 mn euro) vid dödsfall och arbetsoförmåga.

Driftskostnaderna var 14,8 miljoner euro (14 mn euro). Bolagets omkostnadsprocent inklusive intäkterna avseende arvoden och provision av fonder som placerats i fondförsäkringar var 92,1 procent (94,8 %).

Den totala avkastningen på försäkringskapital som är bundna till bolagets resultat varierade 2016 mellan 0,6 och 4,5 procent beroende på försäkringsgren och kvartal. De beviljade kundåterbäringarna uppgick till 1,2 miljoner euro, av vilka 0,6 miljoner euro finansierades genom att utnyttja den redan tidigare uppkomna ansvarsskulden för extra förmåner. För ansvarsskulden reserverades 3,8 miljoner euro för framtida extra förmåner.

Placeringsverksamhet

Bolagets placeringsintäkter enligt verkligt värde var 24,8 miljoner euro (30,5 mn euro), dvs. avkastningen var 3,3 procent (4,3 %) på placerat kapital. Placeringarnas nettointäkter som bokförts i bolagets resultat var 70,7 miljoner euro (91,8 mn euro), varav fondförsäkringarna utgjorde 54,5 miljoner euro (62,7 mn euro).

Vid årets slut var placeringarnas verkliga värde 767 miljoner euro (756 mn euro). Masskuldebrevslån och placeringar i långa räntefonder utgjorde 48 procent av placeringsbeståndet, och penningmarknadsplaceringar och depositioner 20 procent. Aktier, placeringar i aktiefonder och kapitalfonder utgjorde 19 procent, fastighetsplaceringar 13 procent och lånefordringar och övriga placeringar 1 procent. De medel som utgör täckning för fondförsäkringar ökade kraftigt och var 1 018 miljoner euro (903 mn euro).

Fördelning av Fennia Livs placeringsbestånd 31.12.2017 767 (756) miljoner euro

Placeringsverksamhetens avkastningsprocent 3,3 % (4,3 %)
Sarake 1
Masskuldebrevslån47,8
Övriga finansmarknadsinstrument19,6
Aktier och andelar19
Fastighetsplaceringar13
Övrigaplaceringar0,6

Anknytande verksamhet

Fennia Kapitalförvaltning Ab fick under 2017 koncession av Finansinspektionen att fungera som representant för förvaltare av alternativa investeringsfonder. Koncessionen gör det möjligt för Fennia Kapitalförvaltning att fungera som kapitalförvaltare och clearingorganisation för alternativa investeringsfonder som bolaget förvaltar. Fennia Liv gjorde ändringar i bolagsordningen, som Finansinspektionen godkände och som möjliggör den ovan nämnda verksamheten.

Resultat

Bolagets rörelsevinst var 22,3 miljoner euro (12,8 mn euro). Koncernens rörelsevinst var 20,4 miljoner euro (10,2 mn euro). Från räkenskapsperiodens resultat överförde bolaget 3,8 miljoner euro till kommande tilläggsförmåner och upplöste 11 miljoner euro av tidigare räntekomplettering. Av jämförelseårets resultat överfördes 20 miljoner euro till ansvarsskulden för räntekomplettering. Ansvarsskulden för räntekomplettering var i slutet av året 125 miljoner euro.

Företagsledning och personal

Under verksamhetsåret bestod Fennia Livs styrelse fram till den 31 mars 2017 av industrirådet Mikael Ahlbäck (ordförande), filosofie doktor Matti Ruohonen (vice ordförande), verkställande direktör Antti Kuljukka, verkställande direktör Juha-Pekka Halmeenmäki och vice verkställande direktör Eero Eriksson. Mikael Ahlbäck och Eero Eriksson avgick från styrelsen den 31 mars 2017. Styrelsemedlemmar fr.o.m. den 1 april 2017 var koncernchef Antti Kuljukka (ordförande), filosofie doktor Matti Ruohonen (vice ordförande), verkställande direktör Juha-Pekka Halmeenmäki och vice verkställande direktör Seppo Rinta.

Styrelsen sammanträdde sammanlagt tolv gånger under verksamhetsåret. Medlemmarnas närvaroprocent var 98.

Bolagets verkställande direktör var Seppo Rinta fram till den 31 mars 2017 och Alexander Schoschkoff från och med den 1 april 2017.

År 2017 hade bolaget i genomsnitt 52 anställda (53).

Belöning

Utgångspunkten för belöningen i Fenniakoncernen och därmed också i Fennia Liv är att den är sporrande, rättvis och rimlig och att belöningen av ledningen och personalen motsvarar koncernens och koncernbolagens intressen på kort och lång sikt. Fennia Livs belöningssystem grundar sig på på förhand fastställda mål som bygger på bolagets strategiska målsättningar. I Fenniakoncernens lönepolicy fastställs hur löner och belöningar bestäms. På Fennia är lönepolicyn en helhet, som påverkas utöver av ett intressant och tillräckligt utmanande uppgiftsområde också av bra ledning, personalförmåner och penningbelöning. Av lönepolicyn framgår även hur var och en Fenniaanställd kan påverka löneutvecklingen genom att utveckla sig själv och sitt eget arbete, och vilka de ansvar som gäller löne- och belöningsfrågor är i bolaget.

I enlighet med belöningsprinciper har belöningen byggts upp på ett sätt som förebygger osund risktagning. Belöningssystemen har bl.a. på förhand fastställda maximibelöningar, som begränsar maximibeloppet för belöningar, och villkor för force majeure, som ger styrelsen rätt att ändra systemen om bolagets ekonomiska ställning har äventyrats eller om omständigheterna i övrigt ändrats avsevärt. När man beslutar om belöningar är det i regel den belönade personens chefs chef som beslutar om belöningsfrågor.

Koncernstruktur

Till koncernbokslutet har konsoliderats Fennia Kapitalförvaltning Ab, som bolaget äger till 100 procent.

I slutet av räkenskapsperioden omfattade koncernen Fennia Liv dessutom tolv fastighetsbolag som ägdes helt av bolaget.

Fennia Kapitalförvaltning Ab

Bolagets lönsamhet förbättrades under räkenskapsperioden. Resultatet för räkenskapsperioden var 1,0 miljoner euro (0,8 mn euro). Bolagets eget kapital ökade och var vid slutet av räkenskapsperioden 3,1 miljoner euro (2,1 mn euro).

I slutet av räkenskapsperioden var bolagets solvens bra, kapitaltäckningsgraden var 24,2 procent och bolagets egna medel var 3,1 miljoner euro (det kalkylmässiga minimikravet på egna medel är 1,0 miljoner euro).

De kundtillgångar utanför koncernen som Fennia Kapitalförvaltning förvaltar ökade med 26 procent och uppgick vid slutet av året till 242 miljoner euro (192 mn euro). Det nya kapitalet hänförde sig i huvudsak till diskretionär kapitalförvaltning och till den nya Specialplaceringsfonden Fennica Tomter som grundades den 12 september 2017. Fastighetsplacering lockade investerare på grund av den låga räntenivån och den dyrt prissatta aktiemarknaden.

Under 2017 överfördes en del av koncernens placeringstillgångar till förvaltning av Fennia Kapitalförvaltning. Därmed ökade de koncerninterna kundtillgångarna till 2,6 miljarder euro.

Risk- och solvenshantering

Grunden för Fennia Livs riskhantering utgörs av de principer för risk- och solvenshantering som styrelserna i Fennias koncernbolag fastställt. Styrmodellen för riskhanteringssystemet bygger på den så kallade modellen med tre försvarslinjer, som beskrivs närmare i avsnittet om riskhantering.

I koncernen fungerar en ledningsgrupp för riskhanteringen för att bereda, styra, koordinera och informera om risk- och solvenshanteringsuppgifterna.

Placeringsverksamheten grundar sig på en placeringsplan, som har godkänts av bolagets styrelse, där man bland annat definierar allokering av placeringar samt ansvar och befogenheter för aktörer i den praktiska placeringsverksamheten. När allokeringen av placeringarna fastställs beaktas bolagens risktäckningskapacitet.

För risker och risk- och solvenshantering har bokslutsnoter utarbetats, där Fennia Livs mest betydande risker och de allmänna principerna för risk- och solvenshanteringen tas upp.

Rapport om solvens och finansiell ställning

Rapporten om Fennia Livs solvens och finansiella ställning publiceras senast den 19 juni 2018 på Fennias webbplats www.fennia.fi.

Utsikter för pågående räkenskapsperiod

Den positiva ekonomiska utvecklingen väntas återspegla sig positivt på Fennia Livs affärsverksamhet. Resultatet för 2018 förväntas vara på samma eller bättre nivå än 2017. Placeringsverksamhetens resultat kan avvika betydligt från estimaten om marknadssituationen förändras. Planerna som gäller beskattningen av sparprodukter som varit föremål för allmän diskussion kan inverka negativt på efterfrågan av sparprodukter.