Bokslut

Resultaträkning


1 000 €

Koncernen

2017

Koncernen

2016

Moderbolaget

2017

Moderbolaget

2016

Noter

   

Försäkringsteknisk kalkyl

        
 

Premieinkomst

        
  

Premieinkomst

166 687

207 062

166 687

207 062

1

   
  

Återförsäkrares andel

-960

-1 181

-960

-1 181

    
   

165 728

205 881

165 728

205 881

    
 

Intäkter av placeringsverksamheten

60 737

79 649

63 277

81 724

3, 4

   
 

Uppskrivningar av placeringar

49 813

56 280

49 813

56 280

3, 4

   
 

Ersättningskostnader

        
  

Utbetalda ersättningar

-104 438

-90 651

-104 438

-90 651

2

   
  

Återförsäkrares andel

219

350

219

350

    
  

Totalförändring i ersättningsansvaret

-3 252

-11 502

-3 252

-11 502

    
 

Ersättningskostnader sammanlagt

-107 471

-101 803

-107 471

-101 803

    
 

Förändring i premieansvaret

       
  

Totalförändring i premieansvaret

-96 099

-170 619

-96 099

-170 619

    
   

-96 099

-170 619

-96 099

-170 619

    
 

Driftskostnader

-14 806

-14 046

-14 806

-14 046

5

   
 

Kostnader för placeringsverksamheten

-33 919

-44 554

-34 110

-43 325

3, 4

   
 

Korrigering av uppskrivningar av placeringar

-8 278

-2 900

-8 278

-2 900

3, 4

   
 

Försäkringstekniskt resultat

15 704

7 888

18 054

11 192

    

Annan än försäkringsteknisk kalkyl

        
 

Övriga intäkter

        
  

Intäkter av värdepappersverksamheten

4 751

2 910

      
  

Övriga

3

3

3

3

    
   

4 753

2 913

3

3

    
 

Övriga kostnader

        
  

Kostnader för värdepappersverksamheten

-4 231

-2 120

      
  

Avskrivning av goodwill

-241

-241

-241

-241

    
  

Övriga

 

-2

 

-2

    
   

-4 472

-2 363

-241

-242

    

Vinst av den egentliga verksamheten

15 986

8 438

17 816

10 953

    
 

Bokslutsdispositioner

        
  

Förändring i avskrivningsdifferensen

  

-17

16

    
 

Inkomstskatter

        
  

Räkenskapsperiodens skatter

-3 042

-1 931

-3 042

-1 931

    
  

Tidigare räkenskapsperiodens skatter

699

-38

699

-38

    
  

Latenta skatter

199

1 294

      
   

-2 145

-676

-2 344

-1 969

    
 

Minoritetsandelar

1

-10

      
           
 

Räkenskapsperiodens vinst

13 842

7 753

15 455

9 000