Bokslut

Noter till moderbolaget


Noter till resultaträkningen och balansräkningen


1. Premieinkomst


1 000 €

2017

2016

        
  

Direktförsäkring

  
   

Från hemlandet

166 687

207 062

  

Återförsäkring

-

-

 

Premieinkomst före återförsäkrares andel

166 687

207 062

        
 

Poster som avdragits från premieinkomsten

  
  

Kreditförluster på premiefordringar

11

13

        

Premieinkomst av direktförsäkring

  
        
 

Livförsäkring

  
  

Individuell livförsäkring med fondanknytning

92 601

131 442

  

Annan individuell livförsäkring

3 247

3 845

  

Kapitaliseringsavtal med fondanknytning

20 075

18 258

  

Annat kapitaliseringsavtal

145

347

  

Arbetstagarnas grupplivförsäkring  

5 283

5 312

  

Annan grupplivförsäkring

10 891

11 015

      

132 242

170 219

 

Pensionsförsäkring

  
  

Individuell pensionsförsäkring med fondanknytning

4 505

4 772

  

Annan individuell pensionsförsäkring

5 203

6 160

  

Gruppensionsförsäkring med fondanknytning

9 763

10 504

  

Annan gruppensionsförsäkring

14 975

15 407

      

34 446

36 843

        
      

166 687

207 062

        
 

Fortlöpande premier

53 898

57 029

 

Engångspremier

112 790

150 034

      

166 687

207 062

        
 

Premier från avtal som berättigar till återbäring

39 744

42 086

 

Premier för fondförsäkringar

126 944

164 976

      

166 687

207 062