Bokslut

Nettointäkter av placeringsverksamheten på sysselsatt kapital


 

Nettointäkter av placerings-verksamheten enligt marknadsvärde ⁸⁾

Sysselsatt kapital ⁹⁾

 

Avkastning i % på sysselsatt kapital

         
         
 

2017

2017

 

2017

2016

2015

2014

2013

Intäkt €/avkastning % på sysselsatt kapital

mn euro

mn euro

 

%

%

%

%

%

         

Ränteplaceringar sammanlagt

0,8

530,3

 

0,2

1,0

0,5

5,3

0,5

Lånefordringar ¹⁾

0,1

3,0

 

3,7

1,4

6,1

3,8

3,8

Masskuldebrevslån

0,2

352,1

 

0,1

1,4

-0,5

5,8

0,2

Övriga finansmarknadsinstrument och depositioner ¹⁾ ²⁾

0,6

175,2

 

0,3

0,5

2,5

2,6

1,3

Aktieplaceringar sammanlagt

14,3

127,4

 

11,3

5,0

16,7

13,4

16,8

Noterade aktier ³⁾

7,3

96,9

 

7,5

3,1

18,5

12,0

18,4

Kapitalplaceringar ⁴⁾

6,4

19,8

 

32,3

12,9

14,1

13,6

15,0

Onoterade aktier ⁵⁾

0,6

10,6

 

5,8

2,4

11,6

23,1

10,7

Fastighetsplaceringar sammanlagt

5,4

100,6

 

5,4

14,6

7,9

5,7

9,4

Direkta fastighetsplaceringar

4,9

86,8

 

5,6

18,1

8,4

3,4

11,5

Fastighetsinvesteringsfonder och kollektiva investeringar

0,5

13,8

 

3,8

4,9

6,6

12,1

-3,0

Övriga placeringar  

6,0

0,6

 

1025,2

42,1

3,3

10,7

23,3

Hedgefondplaceringar ⁶⁾

-0,2

1,4

 

-10,7

-4,7

4,5

8,9

3,1

Råvaruplaceringar

        

Övriga placeringar ⁷⁾

6,2

-0,8

 

-739,9

-163,9

-108,2

22,9

 

Placeringar sammanlagt

26,6

758,9

 

3,5

4,5

5,2

7,6

5,5

Icke hänförda intäkter, kostnader och driftskostnader

-1,7

     

0,0

 

Nettointäkter av placeringsverksamheten enligt verkliga värden

24,8

758,9

 

3,3

4,3

5,0

7,4

5,2

 

 

 

   

 

  

1) Inklusive upplupna räntor.

2) Inklusive pengar och bankfordringar samt köpeskillingsfordringar och -skulder.

3) Inklusive blandfonder om de inte kan hänföras till andra poster.

4) Inklusive kapitalfonder och mezzanine-fonder samt placeringar i infrastruktur.

5) Inklusive onoterade fastighetsinvesteringsbolag.

6) Inklusive hedgefondandelar av olika slag oberoende av fondens strategi.

7) Inklusive poster som inte kan hänföras till andra placeringsslag.

8) Förändring i marknadsvärdena under rapporteringsperiodens början och slut – kassaflöden under perioden.

       Med kassaflöde avses differensen mellan försäljning/intäkter och köp/kostnader.

9) Sysselsatt kapital = Marknadsvärdet i början av rapporteringsperioden + dagligen/månatligen tidsavvägda kassaflöden.