Bokslut

Moderbolagets finansieringsanalys


1 000 €

2017

2016

        

Rörelseverksamhetens kassaflöde

  
 

Vinst av den egentliga verksamheten före extraordinära poster

15 472

8 984

 

Korrektivposter:

  
  

Förändring i den försäkringstekniska ansvarsskulden

99 350

182 121

  

Nedskrivningar och uppskrivningar av placeringar  

-28 629

-54 851

  

Avskrivningar enligt plan

1 560

1 130

  

Övriga korrektivposter

-13 646

-9 631

 

Kassaflöde före förändring i rörelsekapitalet

74 107

127 751

 

Förändring i rörelsekapitalet

  
  

Minskning/ökning av kortfristiga räntefria rörelsefordringar

2 570

-11 740

  

Ökning av kortfristiga räntefria skulder

881

858

 

Rörelseverksamhetens kassaflöde före finansiella poster och skatter

77 558

116 870

 

Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansiella kostnader

-131

-5

 

Betalda direkta skatter

-852

-804

Rörelseverksamhetens kassaflöde

76 575

116 062

        

Investeringarnas kassaflöde

  
 

Investeringar i placeringar (exkl. likvida medel)

-74 691

-120 534

 

Överlåtelseinkomster av placeringar (exkl. likvida medel)

16 121

11 605

 

Investeringar i och överlåtelseinkomster av materiella och immateriella tillgångar samt av övriga tillgångar (netto)

-323

-667

Investeringarnas kassaflöde

-58 893

-109 595

        

Finansieringens kassaflöde

  
 

Utbetalda utdelningar

-1 500

-

Finansieringens kassaflöde

-1 500

-

        

Förändring i likvida medel

16 182

6 467

        

Likvida medel vid räkenskapsperiodens början

25 328

18 862

Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut

41 510

25 328

      

16 182

6 467