Bokslut

Formler för beräkning av nyckeltal

Premieinkomst = premieinkomst före återförsäkrares andel

Omkostnadsprocent (% av belastningsinkomsten) =
+ driftskostnader före förändringen i aktiverade anskaffningsutgifter för försäkringar
+ kostnader för ersättningshandläggning
   belastningsinkomst

Omkostnadsprocent (% av balansomslutningen) =
+ totala driftskostnader
   ingående balansomslutning

Totalresultat = rörelsevinst (förlust) +/- förändring i värderingsdifferenser utanför balansräkningen

Avkastning på totalt kapital enligt verkligt värde (%) =

+/– rörelsevinst eller förlust
+ finansiella kostnader
+ beräkningsräntekostnad
+/- förändring i placeringarnas värderingsdifferenser
+ balansomslutning
- ansvarsskuld för fondförsäkringar
+/- placeringarnas värderingsdifferenser

Divisorn vid beräkning av nyckeltalen beräknas som medeltal av värdena enligt balansräkningarna för räkenskapsperioden och föregående räkenskapsperiod.

Med beräkningsräntekostnaden avses den beräkningsränta som gottskrivs försäkringarna under året utökad/reducerad med eventuella ändringar i ansvarsskulden för räntekompletteringar.

Placeringsverksamhetens nettointäkter på sysselsatt kapital enligt verkligt värde (%)

Placeringsverksamhetens nettointäkter enligt verkligt värde i relation till sysselsatt kapital beräknas per placeringsslag och på placeringarnas totalbelopp med beaktande av kassaflödena under perioden.

Antal anställda i genomsnitt = Nyckeltalet beräknas som ett medeltal av antalet anställda i slutet av varje kalendermånad.