Bokslut

Bokslutets nyckeltal


Resultatanalys


1 000 €

2017

2016

2015

2014

2013

       
 

Premieinkomst

165 728

205 881

198 946

151 413

93 526

       
 

Intäkter av och kostnader för placeringsverksamheten samt uppskrivningar och korrigeringar av dessa

68 353

88 475

121 449

62 839

88 420

       
 

Utbetalda ersättningar

-104 219

-90 301

-83 131

-77 490

-84 221

       
 

Förändring i ansvarsskulden före extra förmåner och förändring i utjämningsbeloppet

-94 911

-180 322

-221 123

-116 909

-84 177

       
 

Driftskostnader

-14 806

-14 046

-13 544

-11 947

-10 606

       
 

Övriga försäkringstekniska intäkter

   

156

 
       
 

Försäkringstekniskt resultat före extra förmåner och förändring i utjämningsbeloppet

20 144

9 688

2 596

8 062

2 942

       
 

Övriga intäkter och kostnader

281

550

13

-7

-1 036

       
 

Rörelsevinst

20 425

10 238

2 610

8 055

1 906

       
 

Förändring i utjämningsbeloppet

0

0

8 595

-723

-618

       
 

Extra förmåner

-4 439

-1 800

-5 493

-501

5 849

       
 

Vinst före reserver och skatter

15 986

8 438

5 712

6 831

7 137

       
 

Skatter

-2 145

-676

-445

-2 102

-1 407

       
 

Minoritetsandelar

1

-10

4

  
       
 

Koncernens vinst för räkenskapsperioden

13 842

7 753

5 272

4 729

5 730

       
       
 

Total premieinkomst (1 000 €)

166 687

207 062

199 823

152 544

94 462

 

Omkostnadsprocent av belastningsinkomsten

103,6 %

105,6 %

113,8 %

122,8 %

117,3 %

 

Omkostnadsprocent av balansomslutningen

1,0 %

1,1 %

1,3 %

1,3 %

1,3 %

 

Totalresultat euro (1 000 €)

30 877

14 170

-37 650

29 739

852

 

Avkastning på totalkapitalet

4,5 %

5,1 %

5,5 %

7,8 %

5,6 %

       
 

Nyckeltalen härrör från moderbolagets siffror med undantag för resultatanalysen.