Bokslut

Balansräkning


1 000 €

Koncernen

2017

Koncernen

2016

Moderbolaget 2017

Moderbolaget

2016

Noter

         

AKTIVA

     
         
 

Immateriella tillgångar

     
  

Övriga utgifter med lång verkningstid

3 178

3 836

3 176

3 832

12

  

Goodwill

1 685

1 925

1 685

1 925

 
  

Förskottsbetalningar

436

802

436

802

 
    

5 299

6 563

5 297

6 559

 
 

Placeringar

     
  

Fastighetsplaceringar

     
   

Fastigheter och fastighetsaktier

74 365

76 377

61 039

60 667

7

   

Lånefordringar på företag inom samma koncern

  

15 897

16 740

 
   

Lånefordringar på ägarintresseföretag

1 843

1 843

1 843

1 843

 
    

76 208

78 220

78 780

79 250

 
  

Placeringar i företag inom samma koncern

     
   

Dotterbolagsaktier

  

3 400

2 000

 
         
  

Övriga placeringar

     
   

Aktier och andelar

300 820

272 404

300 820

272 404

11

   

Finansmarknadsinstrument

294 417

336 130

294 417

336 130

 
   

Fordringar på inteckningslån

2 854

2 904

2 854

2 904

 
   

Depositioner

-

2 000

-

2 000

 
    

598 092

613 438

598 092

613 438

 
         

Placeringar sammanlagt

674 300

691 658

680 272

694 688

6

         
 

Placeringar som utgör täckning för fondförsäkringar

1 015 618

900 910

1 015 618

900 910

10

 

Fordringar

     
  

Vid direktförsäkringsverksamhet

     
   

Hos försäkringstagare

399

894

399

894

 
  

Vid återförsäkringsverksamhet

137

350

137

350

 
  

Övriga fordringar

12 856

14 014

12 003

13 836

 
    

13 392

15 257

12 539

15 079

 
 

Övriga tillgångar

 

 

   
  

Materiella tillgångar

     
   

Maskiner och inventarier

377

319

342

317

12

   

Övriga materiella tillgångar

12

12

12

12

 
    

389

331

354

329

 
  

Kassa och bank

45 218

27 532

41 510

25 328

 
    

45 607

27 863

41 864

25 658

 
 

Aktiva resultatregleringar

     
  

Räntor och hyror

5 346

5 646

5 343

5 643

 
  

Övriga aktiva resultatregleringar

2 597

2 386

2 575

2 357

 
    

7 943

8 033

7 918

8 000

 
    

1 762 159

1 650 284

1 763 508

1 650 894

 

1 000 €

Koncernen

2017

Koncernen

2016

Moderbolaget 2017

Moderbolaget

2016

Noter

         
 

PASSIVA

     
         
 

Eget kapital

     
  

Aktiekapital

27 751

27 751

27 751

27 751

13

  

Överkursfond

10 723

10 723

10 723

10 723

 
  

Styrelsens disponibla medel

8

8

8

8

 
  

Vinst från tidigare räkenskapsperioder

48 896

42 642

60 009

52 509

 
  

Räkenskapsperiodens vinst

13 842

7 753

15 455

9 000

 
    

101 220

88 878

113 947

99 992

 
 

Ackumulerade bokslutsdispositioner

     
  

Avskrivningsdifferens

  

39

23

 
       
 

Minoritetsandelar

390

390

   
       
 

Försäkringsteknisk ansvarsskuld

     
  

Premieansvar

468 716

485 309

468 716

485 309

 
  

Ersättningsansvar

154 139

152 738

154 139

152 738

 
    

622 855

638 047

622 855

638 047

 
         
 

Ansvarsskuld för fondförsäkringar

     
  

Försäkringsteknisk ansvarsskuld

1 017 761

903 219

1 017 761

903 219

15

         
 

Skulder

     
  

Av återförsäkringsverksamhet

738

899

738

899

 
  

Latenta skatteskulder

3 799

3 998

   
  

Övriga skulder

9 987

10 498

4 229

4 763

14

    

14 525

15 395

4 967

5 662

 
         
 

Passiva resultatregleringar

5 409

4 355

3 939

3 952

 
         
    

1 762 159

1 650 284

1 763 508

1 650 894