Vårt samhällsansvar

Samhällsansvar i Fenniakoncernens affärsverksamhet

Årsredovisningen och samhällsansvarsrapporten beskriver Fenniakoncernens ansvarsfulla och hållbara affärsverksamhet. Rapporten redogör för andra än ekonomiska uppgifter (NFI).

På Fenniakoncernen har vi inlett samhällsansvarsarbetet, utvecklat kommunikation och utbildning om teman kring samhällsansvar och förnyat organisations- och ledningskoncept. För alla de teman som kommit fram i väsentlighetsbedömningen har ännu inte mål ställts upp eller mätare fastställts. I rapporten beskrivs verksamheten under 2017 och nuläget.

Vi utvecklar vårt samhällsansvar och rapporteringen om det som en del av vår verksamhet i samarbete med våra kunder, personalen, samarbetspartner och andra intressegrupper.

I januari 2018 genomförde vi en väsentlighetsbedömning om Fenniakoncernens samhällsansvarsteman. Vi redde ut vilka frågor våra intressegrupper uppfattar som väsentliga i fråga om samhällsansvar.

Med hjälp av en nätenkät frågade vi våra viktigaste intressegrupper, personalen, kunder, myndigheter och medier samt medlemmar i styrelsen, förvaltningsrådet och regionala delegationer vad de anser vara det viktigaste gällande samhällsansvar i Fenniakoncernens affärsverksamhet.

De allra viktigaste ansågs vara ekonomiskt ansvar, solvens, ansvarsfulla investeringar och förebyggande av svart ekonomi.

Till samhällsansvar hör också utveckling av kund- och personalupplevelser, främjande av företagande och miljöfrågor. Vad gäller miljön ansågs material- och energieffektivitet vara det viktigaste.

Transparent och etisk verksamhet utgör naturligtvis grunden för hela affärsverksamhetens samhällsansvar.

Årsredovisningen och samhällsansvarsrapporten innehåller en redogörelse för andra än ekonomiska uppgifter (NFI) enligt bokföringslagen. Fennias styrelse och koncernchefen ansvarar för rapporten och godkände dess uppgifter.

 

 

Helsingfors den 6 april 2018

 

Mikael Ahlbäck

Matti Pörhö

Jussi Järventaus

 

Lars Koski

Eva Liljeblom

Jyrki Mäkynen
 

Timo Salli

Paul Stucki

Antti Kuljukka
koncernchef


Fennias väsentlighetsmatris 2018

Fennias väsentlighetsmatris 2018

Ekonomiskt ansvar och solvens
Trygga solvensen
Ansvarsfulla investeringar
Förebygga svart ekonomi och korruption

Kundupplevelse
Användbarhet av digitala system
Aktiv kommunikation, engagering av intressegrupper och dialog
Skapa den bästa kundupplevelsen

Främja företagande
Påverka säkerhet och välmående
Säkerställa förutsättningar för företagande
Förstå och främja företagande

Personal
Kontinuerlig utveckling av yrkeskunskap och kompetens
Företagshälsovård och arbetarskydd
Jämlikt bemötande och lika möjligheter

Miljö
Material- och energieffektivitet
Beaktande av miljö och välmående
Hålla klimatförändringen i styr