Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens verksamhetsberättelse

År 2017 var ett bra år för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia. Riskprocenten förbättrades jämfört med jämförelseåret och placeringsverksamheten lyckades väl. I försäkringsrörelsens resultat i bokslutet ingår några poster av engångskaraktär, som ökade bolagets totalkostnadsprocent.

Försäkringsverksamhet

Premieinkomsten från skadeförsäkringen före återförsäkrares andel var 394 miljoner euro (417 mn euro). Premieinkomsten från direktförsäkringen minskade till 393,3 miljoner euro (417,0 mn euro). Premieinkomsten från den mottagna återförsäkringen var 0,4 miljoner euro (0,3 mn euro). Kreditförlusterna var 1,4 miljoner euro (2,0 mn euro).

Bolaget beslöt att sänka den beräkningsränta som används vid diskontering av ansvarsskulden till 1,5 procent (2,0 %). Till följd av detta steg ansvarsskulden och ersättningskostnaderna till 52 miljoner euro. Under redovisningsåret genomfördes också andra ändringar av grunderna för den försäkringstekniska ansvarsskulden, som för sin del minskade ansvarsskulden och ersättningskostnaderna med knappa 52 miljoner euro. Dessutom ledde sänkningen av diskontoräntan till att regressfordringarna inom olycksfallsförsäkringen ökade, vilket för sin del minskade ersättningarna med 1,6 miljoner euro. Dessa ändringar av grunderna för den försäkringstekniska ansvarsskulden förbättrade räkenskapsperiodens riskprocent och skadekvot på bolagsnivå med 0,3 procentenheter. Ändringarna av beräkningsgrunden, som gjordes under jämförelseåret, ökade ansvarsskulden med 20 miljoner euro, vilket försämrade jämförelseårets riskprocent och skadekvot med 4,8 procentenheter.

Bolagets driftskostnader minskade till 100 miljoner euro (103 mn euro). Bolaget bokförde avskrivningar för värdeminskningar på datasysteminvesteringar i bokslutet på 13,1 miljoner euro, varav 6,4 miljoner euro riktade sig främst till kostnader för skaderegleringen. Denna exceptionella post av engångskaraktär försämrade bolagets omkostnadsprocent med 3,3 procentenheter.

Bolagets totalkostnadsprocent utan kostnader för beräkningsränta var 96,6 procent (100,9 %). Bolagets totalkostnadsprocent utan ändring i beräkningsgrunden och avskrivningar för värdeminskning av datasystem minskade och var 93,6 procent (94,7 %), av vilken skadorna (riskprocent) utgjorde 61,4 procent (62,2 %) och driftskostnaderna och kostnaderna för skaderegleringen (omkostnadsprocent) 32,2 procent (32,5 %).

Premieinkomsten från den lagstadgade olycksfallsförsäkringen var samma som under föregående år 82 miljoner euro. Försäkringsgrenens lönsamhet förbättrades avsevärt och den jämförbara skadekvoten minskade till 73 procent (89 %). Premieinkomsten från den övriga olycksfalls- och sjukförsäkringen minskade med 2 procent till 44 miljoner euro (45 mn euro). Även om den målmedvetna riskenliga prissättningen sänkt försäkringsgrenens skadekvot redan under flera år blev grenens skadekvot nu aningen sämre 81 procent (76 %).

Premieinkomsten från trafikförsäkringen minskade till 67 miljoner euro (78 mn euro). Den kraftiga premieinkomstminskningen beror särskilt på bonuskonkurrensen på marknaden. Bolaget lanserade en ny trafikförsäkringsprodukt i oktober med marknadens högsta maximibonus. Produkten stimulerade klart försäljningen av trafikförsäkringar. Den tajta konkurrensen till trots var försäkringsgrenens skadekvot fortfarande utmärkta 55 procent (55 %). I takt med trafikförsäkringen minskade också premieinkomsten från den frivilliga bilförsäkringen till 71 miljoner euro (77 mn euro). I motsats till trafikförsäkringen var resultatet från bilförsäkringen svag. Skadekvoten var otillfredsställande 77 procent (78 %).

Premieinkomsten från brandförsäkringar och övriga egendomsförsäkringar för företag var 44 miljoner euro (46 mn euro). De svåra konjunkturutsikterna är orsaken till att premieinkomsten minskade med 4 procent. Under redovisningsperioden inträffade vår historias största brandskada. Också premieinkomsten från hemförsäkringen inklusive ansvar- och rättsskyddsdelar minskade med 3 procent och var 49 miljoner euro (50 mn euro). Skadekvoten för företagssektorn ökade inom dessa grenar, men skadekvoten för personkunder till och med förbättrades aningen.

Placeringsverksamhet

Bolagets placeringsintäkter enligt verkligt värde var 79 miljoner euro (42 mn euro), dvs. avkastningen var 4,7 procent (2,7 %) på placerat kapital. Nettointäkterna från bolagets placeringsverksamhet, vilka bokförts i bolagets resultat, var 59 miljoner euro (17 mn euro).

Vid årets slut var bolagets placeringar enligt verkligt värde 1 706 miljoner euro (1 618 mn euro). Masskuldebrevslån och placeringar i långa räntefonder utgjorde 28 procent av placeringsbeståndet, och penningmarknadsplaceringar och depositioner 17 procent. Aktier, placeringar i aktiefonder och kapitalfonder utgjorde 24 procent, fastighetsplaceringar 25 procent och övriga placeringar 5 procent.

Fördelningav Fenniasplaceringsbestånd 31.12.2017 1 706 (1 618) miljoner euro

Placeringsverksamhetens avkastningsprocent 4,7 % (2,7 %)
Sarake 1
Masskuldebrevslån28,2
Fastighetsplaceringar25,4
Aktier och andelar24,1
Övriga finansmarknadsinstrument17,2
Övriga placeringar5,1

Anknytande verksamhet

Fennia Kapitalförvaltning Ab har under 2017 fått koncession av Finansinspektionen att fungera som representant för förvaltare av alternativa investeringsfonder. Koncessionen möjliggör att Fennia Kapitalförvaltning kan fungera som kapitalförvaltare och clearingorganisation för de alternativa investeringsfonder som bolaget förvaltar. Koncernens övriga bolag gjorde ändringar i bolagsordningen som Finansinspektionen godkände och som möjliggör ovannämnda verksamhet.

Resultat

Bolagets rörelsevinst var 61,2 miljoner euro (0,1 mn euro). Det försäkringstekniska resultatet fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Till den ökade rörelsevinsten bidrog särskilt högre försäljningsvinster från placeringar jämfört med jämförelseåret. Ändringen i grunderna för den försäkringstekniska ansvarsskulden belastade jämförelseårets försäkringstekniska resultat, som minskade rörelsevinsten med 20 miljoner euro.

Bolagets utjämningsbelopp växte med 30 miljoner euro till 312 miljoner euro (281 mn euro).

Företagsledning och personal

Till Fennias styrelse hörde under verksamhetsåret industrirådet Mikael Ahlbäck (ordförande), kommerserådet Matti Pörhö (vice ordförande), juris licentiat Jussi Järventaus, verkställande direktör Lars Koski, professor Eva Liljeblom, verkställande direktör Jyrki Mäkynen, verkställande direktör Timo Salli och styrelsens vice ordförande Paul Stucki.

Styrelsen sammanträdde sammanlagt 12 gånger under verksamhetsåret. Medlemmarnas närvaroprocent var 90 procent.

Bolagets verkställande direktör var koncernchef Antti Kuljukka.

År 2017 hade bolaget i genomsnitt 892 anställda (935).

Belöning

Utgångspunkten för belöningen i Fenniakoncernen är att den är sporrande, rättvis och rimlig och att belöningen av ledningen och personalen motsvarar koncernens och koncernbolagens kort- och långsiktiga intressen. Belöningssystemen grundar sig på på förhand fastställda mål som bygger på koncernens strategiska målsättningar. För att nå dessa mål har man utarbetat belöningsprinciper för koncernen (lönepolicy). I Fenniakoncernens lönepolicy fastställs hur löner och belöningar bestäms för samtliga Fenniaanställda. På Fennia är lönepolicyn en helhet, som påverkas utöver av ett intressant och tillräckligt utmanande uppgiftsområde också av bra ledning, personalförmåner och penningbelöning. Av lönepolicyn framgår även hur var och en Fenniaanställd kan påverka löneutvecklingen genom att utveckla sig själv och sitt eget arbete, och vilka de ansvar som gäller löne- och belöningsfrågor är i bolaget.

I enlighet med belöningsprinciper har belöningen byggts upp på ett sätt som förebygger osund risktagning. Belöningssystemen har bl.a. på förhand fastställda maximibelöningar, som begränsar maximibeloppet för belöningar, och villkor för force majeure, som ger styrelsen rätt att ändra systemen under perioden om bolagets ekonomiska ställning har äventyrats eller om omständigheterna i övrigt ändrats avsevärt. När man beslutar om belöningar är det i regel den belönade personens chefs chef som beslutar om belöningsfrågor.

Koncernstruktur

Till Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias koncernbokslut konsolideras Försäkringsaktiebolaget Fennia Liv på basis av bolagets underkoncernbokslut. Moderbolaget äger 100 procent av Fennia Liv.

Till koncernbokslutet konsoliderades eFennia Oy. Fennia äger 20 procent av eFennia och rösträtten är 63,6 procent. Till koncernen hör även Fennia Kapitalförvaltning Ab, som Fennia Liv äger till 100 procent.

I slutet av 2017 hörde till koncernen ytterligare 26 fastighetsbolag av vilka 12 tillhörde den underkoncern som utgörs av Fennia Liv. Dessutom har Uudenmaan Pääomarahasto Oy sammanslagits med koncernen som intresseföretag.

Koncernbokslut

Rörelsevinsten från koncernens livförsäkringsverksamhet var 21 miljoner euro (11 mn euro). Premieinkomsten från livförsäkringen var 167 miljoner euro (207 mn euro). Utbetalda ersättningar uppgick till 104 miljoner euro (90 mn euro). Driftskostnaderna för livförsäkringsverksamheten var 15 miljoner euro (14 mn euro). Omkostnadsprocenten (av belastningsinkomsten) minskade och var 103,6 procent (103,9 %).

På Fennia Liv upplöstes tidigare gjorda räntekompletteringar för 11 miljoner euro. För kommande extra förmåner reserverades 3,8 miljoner euro.

Fennia Kapitalförvaltnings lönsamhet förbättrades och bolagets resultat för räkenskapsperioden var 1,0 miljoner euro (0,8 mn euro). De utomstående kundtillgångar som bolaget förvaltar ökade och var vid slutet av året 242 miljoner euro (192 mn euro). Under 2017 överfördes koncernens placeringstillgångar för att förvaltas av Fennia Kapitalförvaltning. På grund av detta ökade koncernens interna kundtillgångar till 2,6 miljarder euro.

Koncernens rörelsevinst var 82 miljoner euro (11 mn euro). Rörelsevinsten ökade främst på grund av att dotterbolaget förevisade ett förbättrat försäkringstekniskt bidrag, en förbättrad avkastning från placeringsverksamheten och ett förbättrat resultat. Nettointäkterna från placeringar som bokförts i resultatet var 128 miljoner euro (106 mn euro), varav fondförsäkringarna utgjorde 55 miljoner euro (63 mn euro).

Koncernens fria egna kapital var 329 miljoner euro (289 mn euro).

Risk- och solvenshantering

De principer för risk- och solvenshantering som fastställts av koncernbolagens styrelser utgör grunden för risk- och solvenshanteringen i Fenniakoncernen. I Fenniakoncernen avses med riskhantering koordinerade strategier, processer, principer och åtgärder med vilka man identifierar, mäter, följer upp, hanterar och rapporterar de risker som gäller koncernen och koncernbolagen. Med solvenshantering avses strategier, processer, principer och åtgärder med vilka man styr och fastställer koncernbolagens och koncernens risktäckningskapacitet, riskvillighet och risktolerans samt de väsentligaste riskbegränsningarna.

Styrmodellen för riskhanteringssystemet bygger på den så kallade modellen med tre försvarslinjer, som beskrivs närmare i avsnittet om riskhantering. Koncernen har en ledningsgrupp för riskhantering för att bereda, styra, koordinera och informera om risk- och solvenshanteringsuppgifter.

Placeringsverksamheten baserar sig på de placeringsplaner som godkänns i bolagsstyrelserna, där man bland annat definierar allokering av placeringar samt ansvar och befogenheter för aktörer i den praktiska placeringsverksamheten. När allokeringen av placeringar fastställs beaktas bolagens risktäckningskapacitet.

För risker samt risk- och solvenshantering har bokslutsnoter utarbetats, där Fenniakoncernens mest betydande risker och de allmänna principerna för risk- och solvenshanteringen tas upp. Med riskhantering avses koordinerade strategier, processer, principer och åtgärder med vilka man identifierar, mäter, följer upp, hanterar och rapporterar de risker som gäller koncernen och koncernbolagen. Med solvenshantering avses strategier, processer, principer och åtgärder med vilka man styr och fastställer koncernbolagens och koncernens risktäckningskapacitet, riskvillighet och risktolerans samt de väsentligaste riskbegränsningarna.

Redogörelse för andra än ekonomiska uppgifter

Fennia publicerar en skild redogörelse för andra än ekonomiska uppgifter i samband med verksamhetsberättelsen. Verksamhetsberättelsen publiceras på Fennias webbplats www.fennia.fi

Rapport om solvens och finansiell ställning

Rapporterna om Fennias, Fennia Livs och Fenniakoncernens solvens och finansiell ställning publiceras den 15 juni 2018 på Fennias webbplats www.fennia.fi.

Utsikter för pågående räkenskapsperiod

Bolagen i Fenniakoncernen antas rapportera starkt positiva resultat 2018. Vi förväntar oss att skadeförsäkringens totalkostnadsprocent kommer att försvagas aningen från 2017. Livförsäkringens resultat beräknas vara samma som 2017. Kapitalförvaltningens betydelse för resultatet kommer att vara liten.

Resultatet från placeringsverksamheten kan avvika betydligt från det estimerade om marknadsutsikten ändras. I den allmänna diskussionen förekommer planer som påverkar beskattningen av sparprodukter, vilka kan påverka efterfrågan på sparprodukter negativt.

Fennias styrelse har beslutat att starta ett dotterbolag med namnet Fennia-service Ab. Syftet med dotterbolaget är att erbjuda mervärdestjänster för nuvarande och potentiella försäkringskunder. Med mervärdestjänster förbättrar man hantering av risker förknippade med kunders ekonomiska trygghet. Fennia har lämnat in en anmälan om anknytande verksamhet till Finansinspektionen och uppdaterat bolagsordningen för den del som gäller anknytande verksamhet.