Bokslut

Resultaträkning


1 000 €

Koncernen

2017

Koncernen

2016

Moderbolaget

2017

Moderbolaget

2016

Noter

           

Försäkringsteknisk kalkyl

    

2

 

Skadeförsäkring

     
  

Premieintäkter

     
   

Premieinkomst

393 675

417 353

393 675

417 353

1

   

Återförsäkrares andel

-5 898

-4 975

-5 898

-4 975

 
      

387 776

412 378

387 776

412 378

 
           
   

Förändring i premieansvaret

8 634

-228

8 634

-228

 
           
  

Premieintäkter sammanlagt

396 411

412 150

396 411

412 150

 
           
  

Ersättningskostnader

     
   

Utbetalda ersättningar

-295 199

-287 023

-295 199

-287 023

 
   

Återförsäkrares andel

795

1 391

795

1 391

 
      

-294 404

-285 631

-294 404

-285 631

 
           
   

Förändring i ersättningsansvaret

-19 763

-43 179

-19 763

-43 179

 
   

Återförsäkrares andel

19 475

2 998

19 475

2 998

 
      

-289

-40 181

-289

-40 181

 
           
  

Ersättningskostnader sammanlagt

-294 693

-325 812

-294 693

-325 812

 
           
  

Driftskostnader

-100 229

-103 395

-100 418

-103 395

4

  

Försäkringstekniskt bidrag före förändring i utjämningsbeloppet

1 489

-17 058

1 300

-17 058

 
  

Förändring i utjämningsbeloppet

-30 467

-12 993

-30 467

-12 993

 
  

Försäkringstekniskt bidrag

-28 978

-30 051

-29 167

-30 051

 

FÖRSÄKRINGSTEKNISK KALKYL

     
 

Livförsäkring

     
  

Premieinkomst

     
   

Premieinkomst

166 687

207 062

   
   

Återförsäkrares andel

-960

-1 181

   
  

Premieinkomst sammanlagt

165 728

205 881

   
  

Andel av nettointäkterna från placeringsverksamheten

68 576

88 699

   
  

Övriga försäkringstekniska intäkter

     
  

Ersättningskostnader

     
   

Utbetalda ersättningar

-104 438

-90 640

   
   

Återförsäkrares andel

219

350

   
   

Förändring i ersättningsansvaret

-3 252

-11 502

   
   

Beståndsöverlåtelse

 

 

   
  

Ersättningskostnader sammanlagt

-107 471

-101 792

   
  

Förändring i premieansvaret

-96 099

-170 619

   
   

Beståndsöverlåtelse

 

 

   
  

Driftskostnader

-14 798

-13 804

   
  

Försäkringstekniskt resultat

15 936

8 365

   
           

Annan än försäkringsteknisk kalkyl

     
 

Skadeförsäkringens tekniska bidrag

-28 978

-30 051

   
 

Livförsäkringens tekniska resultat

15 936

8 365

   
           
 

Intäkter av placeringsverksamheten

167 200

162 029

109 639

78 244

6

 

Uppskrivningar av placeringar

49 813

56 280

   
 

Kostnader för placeringsverksamheten

-80 801

-109 271

-50 272

-61 475

6

 

Korrigering av uppskrivningar av placeringar

-8 278

-2 900

   
      

127 933

106 138

59 367

16 769

 
           
 

Överföring av placeringsverksamhetens nettointäktsandel

-68 576

-88 699

   
 

Övriga intäkter

     
  

Intäkter av värdepappersverksamhet

3 732

2 910

   
  

Övriga

1 428

1 641

25

21

 
      

5 161

4 551

25

21

 
 

Övriga kostnader

     
  

Kostnader för värdepappersverksamhet

-4 231

-2 090

   
  

Övriga

-469

-1 038

515

340

 
      

-4 700

-3 128

515

340

 

           
 

Vinst/förlust av den egentliga verksamheten

46 776

-2 825

30 740

-12 920

 
           
 

Andel av intresseföretagens förluster/vinster

51

-480

   
           
 

Vinst/förlust före bokslutsdispositioner och skatter

46 827

-3 305

30 740

-12 920

 
           
 

Bokslutsdispositioner

     
  

Förändring i avskrivningsdifferensen

  

-283

49

 
           
 

Inkomstskatt

     
  

Skatt för räkenskapsperioden

-6 875

-2 223

-3 693

-191

 
  

Skatt för tidigare räkenskapsperioder

310

531

-388

568

 
  

Latent skatt

206

1 277

   
      

-6 359

-416

-4 081

378

 
           
 

Minoritetsandelar

-449

-325

   
           
 

Räkenskapsperiodens vinst/förlust

40 020

-4 046

26 376

-12 494