Fennia vuosikertomus 2016

Tilinpäätös

Emoyhtiön rahoituslaskelma

 

Epäsuora rahoituslaskelma

 

1 000 €

2016

2015

         

Liiketoiminnan rahavirta

   
 

Voitto varsinaisesta toiminnasta

-12 543

35 995

 

Oikaisut

   
   

Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos

53 402

98 091

   

Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonkorotukset

14 414

10 282

   

Suunnitelman mukaiset poistot

18 847

16 617

   

Muut oikaisut

-8 759

-66 059

 

Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta

65 361

94 926

 

Käyttöpääoman muutos:

   
   

Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys/vähennys

-1 749

-20 593

   

Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys/vähennys

4 043

359

 

Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja

67 655

74 692

 

Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista

-207

-208

 

Maksetut välittömät verot

-8 294

-12 801

Liiketoiminnan rahavirta

59 154

61 683

         

Investointien rahavirta

   
 

Investoinnit sijoituksiin (pl. rahavarat)

-47 841

-100 375

 

Luovutustulot sijoituksista (pl. rahavarat)

8 589

74 030

 

Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä muun

   
 

omaisuuden investoinnit ja luovutustulot (netto)

-16 298

-19 104

Investointien rahavirta

-55 550

-45 449

         

Rahoituksen rahavirta

   
 

Maksetut osingot/takuupääoman korot ja muu voitonjako

-

-

Rahavarojen muutos

3 604

16 235

         
         

Rahavarat tilikauden alussa

34 249

18 014

Rahavarat tilikauden lopussa

37 853

34 249

     

-3 604

16 235