Fennia verksamhetsberättelse 2016

Bokslut

Resultaträkning


1 000 €

Koncernen

2016

Koncernen

2015

Moderbolaget

2016

Moderbolaget

2015

Noter

           

Försäkringsteknisk kalkyl

    

2

 

Skadeförsäkring

     
  

Premieintäkter

     
   

Premieinkomst

417 353

429 429

417 353

429 429

1

   

Återförsäkrares andel

-4 975

-5 182

-4 975

-5 182

 
      

412 378

424 247

412 378

424 247

 
           
   

Förändring i premieansvaret

-228

-7 099

-228

-7 099

 
           
  

Premieintäkter sammanlagt

412 150

417 148

412 150

417 148

 
           
  

Ersättningskostnader

     
   

Utbetalda ersättningar

-287 023

-282 899

-287 023

-282 899

 
   

Återförsäkrares andel

1 391

951

1 391

951

 
      

-285 631

-281 948

-285 631

-281 948

 
           
   

Förändring i ersättningsansvaret

-43 179

-46 274

-43 179

-46 274

 
   

Återförsäkrares andel

2 998

-568

2 998

-568

 
      

-40 181

-46 843

-40 181

-46 843

 
           
  

Ersättningskostnader sammanlagt

-325 812

-328 791

-325 812

-328 791

 
           
  

Driftskostnader

-103 395

-95 333

-103 395

-95 333

4

  

Försäkringstekniskt bidrag före förändring i utjämningsbeloppet

-17 058

-6 976

-17 058

-6 976

 
  

Förändring i utjämningsbeloppet

-12 993

-44 150

-12 993

-44 150

 
  

Försäkringstekniskt bidrag

-30 051

-51 125

-30 051

-51 125

 

FÖRSÄKRINGSTEKNISK KALKYL

     
 

Livförsäkring

     
  

Premieinkomst

     
   

Premieinkomst

207 062

199 823

   
   

Återförsäkrares andel

-1 181

-877

   
  

Premieinkomst sammanlagt

205 881

198 946

   
  

Andel av nettointäkterna från placeringsverksamheten

88 699

121 673

   
  

Övriga försäkringstekniska intäkter

     
  

Ersättningskostnader

     
   

Utbetalda ersättningar

-90 640

-83 172

   
   

Återförsäkrares andel

350

50

   
   

Förändring i ersättningsansvaret

-11 502

-3 373

   
   

Beståndsöverlåtelse

 

5 025

   
  

Ersättningskostnader sammanlagt

-101 792

-81 469

   
  

Förändring i premieansvaret

-170 619

-278 895

   
   

Beståndsöverlåtelse

 

59 222

   
  

Driftskostnader

-13 804

-13 304

   
  

Försäkringstekniskt resultat

8 365

6 173

   
           

Annan än försäkringsteknisk kalkyl

     
 

Skadeförsäkringens tekniska bidrag

-30 051

-51 125

   
 

Livförsäkringens tekniska resultat

8 365

6 173

   
           
 

Intäkter av placeringsverksamheten

162 029

271 653

78 244

149 017

6

 

Uppskrivningar av placeringar

56 280

39 896

   
 

Kostnader för placeringsverksamheten

-109 271

-97 399

-61 475

-54 271

6

 

Korrigering av uppskrivningar av placeringar

-2 900

-2 295

   
      

106 138

211 856

16 769

94 746

 
           
 

Överföring av placeringsverksamhetens nettointäktsandel

-88 699

-121 673

   
 

Övriga intäkter

     
  

Intäkter av värdepappersverksamhet

2 910

2 212

   
  

Övriga

1 641

1 623

21

28

 
      

4 551

3 835

21

28

 
 

Övriga kostnader

     
  

Kostnader för värdepappersverksamhet

-2 090

-1 931

   
  

Övriga

-1 038

-1 161

340

108

 
      

-3 128

-3 092

340

108

 

           
 

Vinst/förlust av den egentliga verksamheten

-2 825

45 974

-12 920

43 757

 
           
 

Andel av intresseföretagens förluster/vinster

-480

7

   
           
 

Vinst/förlust före bokslutsdispositioner och skatter

-3 305

45 981

-12 920

43 757

 
           
 

Bokslutsdispositioner

     
  

Förändring i avskrivningsdifferensen

  

49

227

 
           
 

Inkomstskatt

     
  

Skatt för räkenskapsperioden

-2 223

-9 094

-191

-7 884

 
  

Skatt för tidigare räkenskapsperioder

531

212

568

122

 
  

Latent skatt

1 277

506

   
      

-416

-8 376

378

-7 762

 
           
 

Minoritetsandelar

-325

-413

   
           
 

Räkenskapsperiodens vinst/förlust

-4 046

37 192

-12 494

36 222