Fennia vuosikertomus 2016

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennian operatiivinen tulos parani vuonna 2016. Vahinkomenojen pienentymisestä johtuen yhtiön riskisuhde aleni. Tilinpäätöksessä vakuutusliikkeen tulokseen sisältyy vastuuvelan diskonttauskoron alentaminen ja muutamia kertaluonteisia eriä, jotka kasvattivat yhtiön yhdistettyä kulusuhdetta.

Vakuutustoiminta

Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo ennen jälleenvakuuttajien osuutta oli 417 miljoonaa euroa (429 milj. euroa). Ensivakuutuksen maksutulo aleni 417,0 miljoonaan euroon (429,0 milj. euroa). Tulevan jälleenvakuutuksen maksutulo oli 0,3 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa). Luottotappiot olivat 2,0 miljoonaa euroa (2,3 milj. euroa).

Yhtiö päätti alentaa vastuuvelan diskonttauksessa käytettävää laskuperustekorkoa 2,0 prosenttiin (2,4 %). Tämän johdosta vastuuvelka kasvoi 30 miljoonaa euroa. Tilivuoden lopussa toteutettiin myös muita vastuuvelkaperusteiden muutoksia, jotka puolestaan alensivat korvauskuluja 10 miljoonalla eurolla. Nämä kertaluontoiset erät heikensivät tilikauden yhtiötasoista riski- ja vahinkosuhdetta 4,8 prosenttiyksikköä. Vertailuvuoden korvauskuluihin sisältyi kertaluonteista vastuuvelkakasvua 7 miljoonaa euroa, joka heikensi vertailuvuoden riski- ja vahinkosuhdetta 1,7 prosenttiyksikköä.

Yhtiön liikekulut kasvoivat 103 miljoonaan euroon (95 milj. euroa). Yhtiö kirjasi tilin-päätöksessä tietojärjestelmäinvestoinneista arvonalennuspoistoja ja muita lisäpoistoja yhteensä 3,6 miljoonaa euroa. Tilivuoden kuluksi kirjattiin lisäksi 31.12.2016 päättyneen TEL-lisävakuutuksen kertamaksut 2,1 miljoonaa euroa. Nämä kertaluonteiset poikkeuserät heikensivät yhtiön toimintakulusuhdetta 1,4 prosenttiyksikköä.

Yhtiön yhdistetty kulusuhde oli 100,9 prosenttia (98,5 %). Yhtiön operatiivinen yhdistetty kulusuhde aleni ja oli 94,7 prosenttia (96,7 %), josta vahinkojen osuus (riskisuhde) oli 62,2 prosenttia (65,9 %) ja liikekulujen sekä korvausten käsittelykulujen osuus (toimintakulusuhde) oli 32,5 prosenttia (30,9 %).

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulo aleni 82 miljoonaan euroon (89 milj. euroa). Lajin vertailukelpoinen vahinkosuhde aleni 89 prosenttiin (90 %). Muun tapaturma- ja sairausvakuutuksen maksutulo kasvoi 4 prosenttia 45 miljoonaan euroon (44 milj. euroa). Lajin vahinkosuhde aleni edelleen 76 prosenttiin (82 %). Määrätietoinen riskin mukainen hinnoittelu on alentanut lajin vahinkosuhdetta jo useana vuonna.

Liikennevakuutuksen maksutulo aleni 78 miljoonaan euroon (82 milj. euroa). Lajin kannattavuus parani. Vahinkosuhde oli erittäin hyvä 55 prosenttia (65 %). Vapaaehtoisen autovakuutuksen maksutulo kasvoi 77 miljoonaan euroon (76 milj. euroa). Toisin kuin liikennevakuutuksessa autovakuutuksen vahinkosuhde kääntyi kasvuun. Sama kehitys toteutui koko vahinkovakuutusalalla. Vahinkosuhde oli epätyydyttävä 78 prosenttia (69 %).

Yritysten palo- ja muiden omaisuusvakuutusten maksutulo oli 46 miljoonaa euroa. Vaikeat suhdannenäkymät selittävät maksutulon 3 prosentin alenemista. Kotivakuutuksen maksutulo vastuu- ja oikeusturvaosineen kasvoi 2 prosenttia ja oli 50 miljoonaa euroa. Sekä kotitalouksien että yrityssektorin vahinkosuhde kasvoi näissä lajeissa, mutta maltillisesti.

Sijoitustoiminta

Yhtiön sijoitustuotto käyvin arvoin oli 42 miljoonaa euroa (59 milj. euroa) ollen 2,7 prosenttia (3,9 %) sijoitetulle pääomalle. Yhtiön tulokseen kirjatut sijoitusten nettotuotot olivat 17 miljoonaa euroa (95 milj. euroa).

Yhtiön sijoitusten käypä arvo oli vuoden lopussa 1 618 miljoonaa euroa (1 561 milj. euroa). Joukkolainojen ja pitkän koron rahastosijoitusten osuus sijoituskannasta oli 29 prosenttia sekä rahamarkkinasijoitusten ja talletusten osuus 19 prosenttia. Osakkeiden, osakerahastosijoitusten ja pääomarahastojen osuus oli 21 prosenttia, kiinteistösijoitusten 27 prosenttia ja muita sijoituksia oli 4 prosenttia.


Fennian sijoituskannan jakauma 31.12.2016 1 618 (1 561) miljoonaa euroa

Sijoitustoiminnan tuottoprosentti 2,7 % (3,9 %)
Sarake 1
Joukkovelkakirjalainat28,6
Kiinteistösijoitukset27
Osakkeet ja osuudet21
Muut rahoitusmarkkinavälineet19,2
Muut sijoitukset4,2

Tulos

Yhtiön liikevoitto oli 0,1 miljoonaa euroa (87,9 milj. euroa). Vakuutusteknistä tulosta rasitti vastuuvelkaperusteiden muutos, joka pienensi liikevoittoa 20 miljoonalla eurolla (7 milj. eurolla). Muilta osin vakuutustekninen tulos kehittyi edelleen myönteiseen suuntaan. Vertailuvuoden liikevoittoon vaikutti merkittävästi sijoitusten myyntivoitot.

Yhtiön tasoitusmäärä kasvoi 13 miljoonalla eurolla 281 miljoonaan euroon (268 milj. euroa).

Yritysjohto ja henkilöstö

Kertomusvuonna Fennian hallitukseen kuuluivat jäseninä teollisuusneuvos Mikael Ahlbäck (puheenjohtaja), kauppaneuvos Matti Pörhö (varapuheenjohtaja), filosofian lisensiaatti Jussi Järventaus, toimitusjohtaja Lars Koski, professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Timo Salli ja toimitusjohtaja Paul Stucki.

Hallitus piti kertomusvuoden aikana yhteensä 9 kokousta. Jäsenten läsnäoloprosentti oli 95 prosenttia.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Antti Kuljukka.

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2016 keskimäärin 935 henkilöä (1043).

Palkitseminen

Palkitsemisen lähtökohtana Fennia-konsernissa on kannustava, oikeudenmukainen, kohtuullinen sekä konsernin ja konserniyhtiöiden lyhyen ja pitkän tähtäimen etujen mukainen johdon ja henkilöstön palkitseminen. Palkitsemisjärjestelmät perustuvat ennalta määriteltyjen, konsernin strategisista tavoitteista johdettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi konsernille on laadittu palkitsemisperiaatteet (palkkapolitiikka). Fennia-konsernin palkkapolitiikassa määritellään kaikkien fennialaisten palkan ja palkkioiden määräytymisen periaatteet. Fenniassa palkkapolitiikka nähdään kokonaisuutena, johon vaikuttavat mielenkiintoisen ja riittävän haastavan tehtäväkentän lisäksi hyvä johtaminen, henkilöstöedut ja rahallinen palkitseminen. Palkkapolitiikasta selviää myös se, miten jokainen fennialainen voi itseään ja omaa toimintaansa kehittämällä vaikuttaa palkkakehitykseensä ja mitkä ovat palkka- ja palkkioasioihin liittyvät vastuut yhtiössä.

Palkitsemisperiaatteiden mukaisesti palkitseminen on rakennettu epätervettä riskinottoa estävällä tavalla. Palkitsemisjärjestelmissä on mm. ennalta määrätyt palkkiomaksimit, jotka rajoittavat palkkion enimmäismäärän ja force majeure -ehto, joka antaa hallitukselle oikeuden järjestelmien muuttamiseen kesken kauden, jos yhtiön taloudellinen asema on vaarantunut taikka olosuhteet ovat muutoin muuttuneet merkittävästi. Palkkioista päätettäessä noudatetaan "yhden yli" -periaatetta eli päätöksentekijänä palkitsemisasioissa on pääsääntöisesti palkittavan henkilön esimiehen esimies.

Konsernirakenne

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian konsernitilinpäätökseen yhdistellään yhtiön 100 prosenttisesti omistama Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia alakonsernitilinpäätöksen perusteella.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty eFennia Oy. Fennian omistusosuus yhtiöstä on 20 prosenttia, äänioikeus 63,6 prosenttia. Konserniin kuuluu myös Fennia Varainhoito Oy, jonka Henki-Fennia omistaa 100 prosenttisesti.

Konserniin kuului vuoden 2016 lopussa lisäksi 29 kiinteistöyhtiötä, joista kaksitoista kuului Henki-Fennian muodostamaan alakonserniin. Konserniin on myös yhdistelty osakkuus-yhtiönä Uudenmaan Pääomarahasto Oy.

Konsernitilinpäätös

Konsernin henkivakuutustoiminnan liikevoitto oli 11 miljoonaa euroa (3 milj. euroa) Henkivakuutuksen vakuutusmaksutulo oli 207 miljoonaa euroa (200 milj. euroa). Maksetut korvaukset olivat 90 miljoonaa euroa (83 milj. euroa). Henkivakuutustoiminnan liikekulut olivat 14 miljoonaa euroa (13 milj. euroa). Liikekustannussuhde (kuormitustulosta) aleni ollen 103,9 prosenttia (112,0 %).

Henki-Fennia jatkoi vastuuvelan korkotäydennysten kasvattamista, minkä avulla varaudutaan vakuutuksille tulevaisuudessa hyvitettävän laskuperustekoron tuomiin kustannuksiin. Tuloksesta siirrettiin vastuuvelkaan korkotäydennystä 20 miljoonaa euroa (70 milj. euroa).

Fennia Varainhoidon kannattavuus parani ja yhtiön tilikauden tulos oli 0,8 miljoonaa euroa (0,3 milj. euroa). Yhtiön hallinnoiman asiakasvarallisuuden määrä kasvoi ja oli vuoden lopussa 286 miljoonaa euroa (234 milj. euroa).

Konsernin liikevoitto oli 11 miljoonaa euroa (87 milj. euroa). Tulokseen kirjatut sijoitusten nettotuotot olivat 106 miljoonaa euroa (212 milj. euroa), josta sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus oli 63 miljoonaa euroa (47 milj. euroa). Konsernin arvostuserot kasvoivat 175 miljoonaan euroon (140 milj. euroa).

Konsernin vapaa oma pääoma oli 289 miljoonaa euroa (293 milj. euroa).

Riskien- ja vakavaraisuudenhallinta

Fennian konsernin riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan perustana toimii konserniyhtiöiden hallituksissa vahvistetut riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet. Fennia -konsernissa riskienhallinnalla tarkoitetaan koordinoituja strategioita, prosesseja, periaatteita ja toimen-piteitä, joilla konserniin ja konserniyhtiöihin kohdistuvat riskit tunnistetaan, mitataan, seurataan, hallitaan ja ilmoitetaan. Vakavaraisuuden hallinnalla puolestaan tarkoitetaan strategioita, prosesseja, periaatteita ja toimenpiteitä, joilla ohjataan ja määritetään konserniyhtiöiden ja konsernin riskinkantokyky, riskinottohalukkuus ja riskinsietokyky sekä keskeisten riskien rajoitukset.

Riskienhallintajärjestelmän ohjausmalli perustuu ns. kolmen puolustuslinjan malliin, jota on tarkemmin kuvattu riskienhallintaa koskevassa liitetiedossa. Riskien- ja vakavaraisuuden-hallintaa koskevien tehtävien valmistelua, ohjaamista, koordinointia ja tiedon välittämistä varten on perustettu konsernin vakuutusyhtiöiden riskienhallintakomitea.

Sijoitustoiminta perustuu yhtiöiden hallituksissa hyväksymiin sijoitussuunnitelmiin, joissa määritellään muun muassa sijoitusallokaatio ja sijoitustoiminnan käytännön toimijoiden vastuut ja valtuudet. Sijoitusallokaatioita määrättäessä otetaan huomioon yhtiöiden riskinkantokyky.

Riskeistä sekä riskien- ja vakavaraisuuden hallinnasta on laadittu tilinpäätöksen liitetieto, jossa on selvitetty Fennia-konsernin merkittävimmät riskit sekä riskien- ja vakavaraisuuden-hallinnan yleiset periaatteet.

Vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskeva kertomus

Fennian ja Henki-Fennian vakavaraisuutta ja taloudellista tilaa koskevat kertomukset julkaistaan 19.5.2017 Fennian verkkosivuilla www.fennia.fi.

Fennian konsernia koskeva kertomus julkaistaan vastaavasti 30.6.2017.

Näkymät alkaneella tilikaudella

Ennusteet Suomen talouden kasvulle ovat hienoisen positiivisia. Jos taloudellinen toimintaympäristö pysyy vakaana varsin korkeasta poliittisesta epävarmuudesta huolimatta, tulevat suomalaiset pk-yritykset tarvitsemaan lisää työvoimaa. Tämä vaikuttaa positiivisesti myös Fennian toimintaan ja mahdollistaa maksutulon kasvun erityisesti vuonna 2018 työllisyyden paranemisen myötä.

Kotitalouksien asiakaskäyttäytymisen muutos kohti sähköisiä kanavia on ollut nopeaa. Tulemme panostamaan edelleen laadukkaiden sähköisten palveluiden rakentamiseen sekä yritys- että kotitalousasiakkaillemme.