Fennia verksamhetsberättelse 2014

Noter 7. Verkligt värde och värderingsdifferens för placeringar

7. Verkligt värde och värderingsdifferens för placeringar

 

   

Placeringar 31.12.2014

Placeringar 31.12.2013

   

Återstående

   

Återstående

   

1 000 €

anskaffnings­utgift

Bokförings­värde

Verkligt värde

anskaffnings­utgift

Bokförings­värde

Verkligt värde

               

Fastighetsplaceringar

           
 

Fastigheter

21 470

31 874

73 276

19 612

30 469

64 766

 

Fastighetsaktier i företag inom samma koncern

83 249

83 249

112 182

82 175

82 175

104 120

 

Fastighetsaktier i ägarintresseföretag

6 716

6 767

8 946

6 816

6 867

9 046

 

Övriga fastighetsaktier

6 783

6 951

7 799

6 783

6 951

7 799

 

Lånefordringar på företag inom samma koncern

103 920

103 920

103 920

108 854

108 854

108 854

Placeringar i företag inom samma koncern

           
 

Aktier och andelar

53 229

53 229

69 008

54 032

54 032

69 811

 

Lånefordringar

-

-

-

300

300

300

Övriga placeringar

           
 

Aktier och andelar

646 055

646 055

706 185

594 782

594 782

662 500

 

Finansmarknadsinstrument

349 637

349 637

359 697

280 584

280 584

291 518

 

Fordringar på inteckningslån

9 938

9 938

9 938

19 069

19 069

19 069

 

Övriga lånefordringar

20 095

20 095

20 095

22 618

22 618

22 618

 

Depositioner

-

-

-

1 000

1 000

1 000

Depåfordringar inom återförsäkring

23

23

23

29

29

29

   

1 301 116

1 311 739

1 471 071

1 196 654

1 207 729

1 361 431

               

I den återstående anskaffningsutgiften för finans-

           

marknadsinstrument ingår skillnaden mellan det

           

nominella värdet och anskaffningspriset, periodiserad

           

som ränteintäkter eller som en minskning av dessa.

-15 431

   

-5 216

   
               

I bokföringsvärdet ingår

           
 

Intäktsförda uppskrivningar

 

9 637

   

10 090

 
 

Övriga uppskrivningar

 

986

   

986

 
     

10 623

   

11 579

 
               

Värderingsdifferens (skillnaden mellan verkligt värde och bokföringsvärde)

   

159 332

   

153 702