Fennia vuosikertomus 2014

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus 2014

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian vuosi 2014 oli hyvä. Vahinkomenojen pienentymisestä johtuen yhtiön yhdistetty kulusuhde aleni. Yhtiön sijoitustoiminnan tulos oli hyvä ja siten sekä yhtiön tulos että vakavaraisuus kehittyivät myönteisesti.

Vakuutustoiminta

Vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutulo nousi 430 miljoonaan euroon (403 milj. euroa). Ensivakuutuksen maksutulo kasvoi seitsemän prosenttia 429,6 miljoonaan euroon (402,5 milj. euroa) ja tulevan jälleenvakuutuksen maksutulo oli 0,4 miljoonaa euroa (0,5 milj. euroa). Luottotappiot olivat 1,8 miljoonaa euroa (1,6 milj. euroa).

Tilikauden korvauskuluihin sisältyy potilasvakuutuksen kertaluonteista vastuuvelkakasvua 17 miljoonaa euroa. Tämä puolestaan kasvatti julkisen sektorin täysomavastuisten vakuutusten maksutuloa 16 miljoonaa euroa. Vertailuvuoden lopussa toteutetut vastuuvelkaperusteiden muutokset toisaalta lisäsivät ja toisaalta alensivat vertailuvuoden korvauskuluja, mutta yhtiötasoiseen vahinkosuhteeseen ja yhdistettyyn kulusuhteeseen näillä vastuuvelkaperuste-muutoksilla ei ollut vaikutusta. Sen sijaan lajikohtaisiin vahinkosuhteisiin vaikutukset olivat merkittäviä ja tästä syystä toimintakertomuksessa esitetyt vertailuvuoden lajikohtaiset vahinkosuhteet eivät sisällä laskuperustemuutoksien vaikutusta.

Yhtiön vahinkosuhde aleni 75,5 prosenttiin (80,1 %). Alenemiseen ovat vaikuttaneet yhtiön toteuttamat kannattavuustoimenpiteet kuin myös muutoin vähävahinkoinen vuosi. Liikekulut kasvoivat 99 miljoonaan euroon (95 milj. euroa). Yhtiö kirjasi tilinpäätöksessä tietojärjestelmä-investoinneista arvonalennuspoistoja 1,9 miljoonaa euroa. Liikekulusuhteeksi muodostui 23,8 prosenttia (24,3 %). Yhtiön yhdistetty kulusuhde aleni ja oli 99,3 prosenttia (104,4 %), josta vahinkojen osuus oli 68,0 prosenttia (72,2 %) ja liikekulujen sekä korvausten käsittelykulujen osuus 31,2 prosenttia (32,2 %).

Lakisääteisen tapaturmavakuutuksen maksutulo laski 5 prosenttia 89 miljoonaan euroon (93 milj. euroa). Lajin vahinkosuhde aleni 85 prosenttiin (89 %). Muun tapaturma- ja sairausvakuutuksen maksutulo kasvoi 8 prosenttia 40 miljoonaan euroon (36 milj. euroa). Lajin vahinkosuhde aleni merkittävästi 92 prosenttiin (116 %), mutta on edelleen epätyydyttävä. Tulokseen on vaikuttanut määrätietoinen riskin mukaista tasoa tavoitteleva hinnoittelu.

Liikennevakuutuksen maksutulo oli 78 miljoonaa euroa (75 milj. euroa). Lajin kannattavuus oli lähes edellisen vuoden tasoa. Vahinkosuhde oli 68 prosenttia (66 %). Vapaaehtoisen autovakuutuksen maksutulo kasvoi 7 prosenttia 71 miljoonaan euroon (66 milj. euroa). Lajin vahinkosuhde heikkeni hieman ollen 75 prosenttia (70 %). Vuosittain vaihtelevat talviolosuhteet vaikuttavat lajin vahinkosuhteen heilahteluun.

Yritysten palo- ja muiden omaisuusvakuutusten maksutulo pysyi ennallaan 47 miljoonassa eurossa. Kotivakuutuksen maksutulo vastuu- ja oikeusturvaosineen kasvoi 7 prosenttia ja oli 47 miljoonaa euroa. Yrityssektorin tulos kääntyi selvästi paremmaksi ja oli kuluneena vuonna tyydyttävä.

Sijoitustoiminta

Yhtiön sijoitustuotto käyvin arvoin oli 89 miljoonaa euroa (65 milj. euroa) eli 6,2 prosenttia (5,2 %) sijoitetulle pääomalle. Yhtiön tulokseen kirjatut sijoitusten nettotuotot olivat 84 miljoonaa euroa (54 milj. euroa).

Yhtiön sijoitusten arvo oli vuoden lopussa 1 496 miljoonaa euroa (1 383 milj. euroa). Joukkolainojen ja pitkän koron rahastosijoitusten osuus sijoituskannasta oli 44 prosenttia sekä rahamarkkinasijoitusten ja talletusten osuus 7 prosenttia. Osakkeiden, osakerahastosijoitusten ja pääomarahastojen osuus oli 22 prosenttia, kiinteistösijoitusten 24 prosenttia ja muita sijoituksia oli 3 prosenttia.


Fennia, emoyhtiö Sijoituskanta 31.12.2014 1 496 milj. euroa (1 383 milj. euroa)

Sijoitustoiminnan tuottoprosentti 6,2 % (5,2 %)
Joukkovelkakirjalainat43.9%37,6%5,2%-0,4%
Osakkeet ja osuudet21.9%23,5%9,1%14,4%
Kiinteistösijoitukset23.7%24,6%9,0%9,2%
Muut rahoitusmarkkinavälineet7.3%10,4%2,9%0,8%
Muut sijoitukset3,2%3,9%1,6%4,6%

Tulos ja vakavaraisuus

Yhtiön liikevoitto oli 74 miljoonaa euroa (24 milj. euroa). Vakuutustekninen tulos kehittyi myönteiseen suuntaan ja sijoitustoiminnan tulos oli hyvä.

Yhtiön tasoitusmäärä kasvoi 44 miljoonalla eurolla ja oli vuoden lopussa 224 miljoonaa euroa (181 milj. euroa). Yhtiön toimintapääoma kasvoi 335 miljoonaan euroon (310 milj. euroa). Yhtiön vakavaraisuuspääoma nousi 559 miljoonaan euroon (491 milj. euroa). Vastuunkantokyky eli vakavaraisuuspääoma suhteutettuna vakuutusmaksutuottoihin oli 133,8 prosenttia (125,9 %).

Yritysjohto ja henkilöstö

Kertomusvuonna Fennian hallitukseen kuuluivat jäseninä toimitusjohtaja Mikael Ahlbäck (puheenjohtaja), kauppaneuvos Matti Pörhö (varapuheenjohtaja), toimitusjohtaja Jussi Järventaus, toimitusjohtaja Lars Koski, professori Eva Liljeblom, toimitusjohtaja Timo Salli ja toimitusjohtaja Paul Stucki.

Hallitus piti kertomusvuoden aikana yhteensä 9 kokousta. Jäsenten läsnäoloprosentti oli 94 prosenttia.

Fennian ja Henki-Fennian hallitukset ovat 15.12.2014 kokouksissaan päättäneet perustaa Fennian ja Henki-Fennian hallitusten yhteisen tarkastusvaliokunnan ja nimittäneet sen puheenjohtajaksi Eva Liljeblomin sekä jäseniksi Matti Ruohosen ja Paul Stuckin.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Antti Kuljukka.

Kevään 2014 yhtiökokouksessa ei hallintoneuvostoon valittu uusia jäseniä.

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2014 keskimäärin 1 077 henkilöä (1 067).

Palkitseminen

Palkitsemisen lähtökohtana Fennia-konsernissa on kannustava, oikeudenmukainen, kohtuullinen sekä konsernin ja konserniyhtiöiden lyhyen ja pitkän tähtäimen etujen mukainen johdon ja henkilöstön palkitseminen. Palkitsemisjärjestelmät perustuvat ennalta määriteltyjen, konsernin strategisista tavoitteista johdettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi konsernille on laadittu palkitsemisperiaatteet (palkkapolitiikka). Fennia-konsernin palkkapolitiikassa määritellään kaikkien fennialaisten palkan ja palkkioiden määräytymisen periaatteet. Fenniassa palkkapolitiikka nähdään kokonaisuutena, johon vaikuttavat mielenkiintoisen ja riittävän haastavan tehtäväkentän lisäksi hyvä johtaminen, henkilöstöedut ja rahallinen palkitseminen. Palkkapolitiikasta selviää myös se, miten jokainen fennialainen voi itseään ja omaa toimintaansa kehittämällä vaikuttaa palkkakehitykseensä ja mitkä ovat palkka- ja palkkioasioihin liittyvät vastuut yhtiössä.

Palkitsemisperiaatteiden mukaisesti palkitseminen on rakennettu epätervettä riskinottoa estävällä tavalla. Palkitsemisjärjestelmissä on mm. ennalta määrätyt palkkiomaksimit, jotka rajoittavat palkkion enimmäismäärän ja force majeure -ehto, joka antaa hallitukselle oikeuden järjestelmien muuttamiseen kesken kauden, jos yhtiön taloudellinen asema on vaarantunut taikka olosuhteet ovat muutoin muuttuneet merkittävästi. Palkkioista päätettäessä noudatetaan "yhden yli" -periaatetta eli päätöksentekijänä palkitsemisasioissa on pääsääntöisesti palkittavan henkilön esimiehen esimies.

Konsernirakenne

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian konsernitilinpäätökseen yhdistellään yhtiön 100 prosenttisesti omistama Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia alakonsernitilinpäätöksen perusteella.

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty eFennia Oy. Fennian omistusosuus yhtiöstä on 20 prosenttia, äänioikeus 63,6 prosenttia. Konsernitilinpäätökseen sisältyy myös Suomen Vahinkotarkastus Oy 31.12.2014 toteutettuun koko osakekannan (100 prosenttia) myyntihetkeen asti. Konserniin kuuluu myös Fennia Varainhoito Oy, jonka Henki-Fennia omistaa 100 prosenttisesti.

Konserniin kuului vuoden 2014 lopussa lisäksi 28 kiinteistöyhtiötä, joista neljätoista kuului Henki-Fennian muodostamaan alakonserniin. Konserniin on myös yhdistelty osakkuusyhtiönä Uudenmaan Pääomarahasto Oy.

Konsernitilinpäätös

Konsernin henkivakuutustoiminnan tulos oli hyvä. Henki-Fennian kokonaistulos nousi 29,7 miljoonaan euroon (0,9 milj. euroa). Henkivakuutuksen kokonaismaksutulo kasvoi ennätyksellisesti 153 miljoonaan euroon (94 milj. euroa). Maksetut korvaukset olivat 78 miljoonaa euroa (84 milj. euroa). Henkivakuutustoiminnan liikekulut olivat 12 miljoonaa euroa (10 milj. euroa). Liikekustannussuhde (kuormitustulosta) oli 120,4 prosenttia (114,5 %).

Henki-Fennia jatkoi vastuuvelan korkotäydennysten kasvattamista, minkä avulla varaudutaan vakuutuksille tulevaisuudessa hyvitettävän laskuperustekoron tuomiin kustannuksiin. Tuloksesta siirrettiin vastuuvelkaan korkotäydennystä 14 miljoonaa euroa (18 milj. euroa).

Fennia Varainhoidon vuosi oli edelleen liiketoiminnan kehittämisen aikaa. Yhtiön kannattavuus parani vuoden aikana merkittävästi, tosin yhtiön tilikauden tulos oli hieman tappiollinen. Yhtiön hallinnoiman asiakasvarallisuuden määrä kasvoi ja oli vuoden lopussa 193 miljoonaa euroa.

Konsernin liikevoitto oli 82 miljoonaa euroa (24 milj. euroa). Tulokseen kirjatut sijoitusten nettotuotot olivat 146 miljoonaa euroa (140 milj. euroa), josta sijoitussidonnaisten vakuutusten osuus oli 35 miljoonaa euroa (54 milj. euroa). Konsernin arvostuserot kasvoivat 216 miljoonaan euroon (189 milj. euroa).

Konsernin vapaa oma pääoma oli 255 miljoonaa euroa (228 milj. euroa). Konsernin vakavaraisuuspääoma kasvoi 656 miljoonaan euroon (561 milj. euroa).

Riskien- ja vakavaraisuudenhallinta

Fennian konsernin riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan perustana toimivat konserniyhtiöiden hallituksissa vahvistetut riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan periaatteet. Fennia-konsernissa riskienhallinnalla tarkoitetaan koordinoituja strategioita, prosesseja, periaatteita ja 
toimenpiteitä, joilla konserniin ja konserniyhtiöihin kohdistuvat riskit tunnistetaan, mitataan, seurataan, hallitaan ja ilmoitetaan. Vakavaraisuuden hallinnalla puolestaan tarkoitetaan strategioita, prosesseja, periaatteita ja toimenpiteitä, joilla ohjataan ja määritetään konserniyhtiöiden ja konsernin riskinkantokyky, riskinottohalukkuus ja riskinsietokyky sekä keskeisten riskien rajoitukset.

Riskienhallintajärjestelmän ohjausmalli perustuu ns. kolmen puolustuslinjan malliin, jota on tarkemmin kuvattu riskienhallintaa koskevassa liitetiedossa. Riskien- ja vakavaraisuudenhallintaa koskevien tehtävien valmistelua, ohjaamista, koordinointia ja tiedon välittämistä varten on perustettu konsernin vakuutusyhtiöiden riskienhallintakomitea.

Sijoitustoiminta perustuu yhtiöiden hallituksissa hyväksymiin sijoitussuunnitelmiin, joissa määritellään muun muassa sijoitusallokaatio ja sijoitustoiminnan käytännön toimijoiden vastuut ja valtuudet. Sijoitusallokaatioita määrättäessä otetaan huomioon yhtiöiden riskinkantokyky.

Riskeistä sekä riskien- ja vakavaraisuuden hallinnasta on laadittu tilinpäätöksen liitetieto, jossa on selvitetty Fennia-konsernin merkittävimmät riskit sekä riskien- ja vakavaraisuudenhallinnan yleiset periaatteet.

Näkymät alkaneella tilikaudella

Talouskasvu sekä Euroopassa että Suomessa tullee jatkumaan hitaana koko kuluvan vuoden ajan, vaikka talouskasvua tukevia toimenpiteitä erityisesti Euroopan Keskuspankin osalta onkin tehty. Matala korkotaso ja epävarmuus sekä poliittisessa että taloudellisessa toimintaympäristössä vaikeuttavat tavoitteiden mukaisten sijoitustuottojen saamista. Kuluvana vuonna perusliiketoiminnan kannattavuus tulee olemaan edelleen kärkiteema vakavaraisuutta ylläpitävänä toimenpiteenä.

Henki-Fenniaan siirtyi 1.2.2015 Nordea Henkivakuutus Suomi Oy:n ryhmäeläkevakuutuskanta. Siirtyneen ryhmäeläkevakuutuskannan vakuutussäästöt ovat noin 63 miljoonaa euroa, josta valtaosa on sijoitussidonnaista.